ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΟΝ ΕΝ Τῌ ΟΡΘΟΔΟΞῼ ΑΝΑΤΟΛΙΚῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ

Ἐκ τῆς διατριβῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας
καὶ πάσης Σκανδιναυΐας κ. ΠΑΥΛΟΥ

Εἰσαγωγή
Σύστασις τοῦ Ἁγίου Μύρου
Σύνθεσις τοῦ Ἁγίου Μύρου
Ὁ καθαγιασμὸς τοῦ Ἁγίου Μύρου κατὰ τοὺς 5 πρώτους αἰῶνας
Ὁ καθαγιασμὸς τοῦ Ἁγίου Μύρου κατὰ τὸν ΙΘ´ αἰῶνα - Γενικά
Ὁ καθαγιασμὸς τοῦ Ἁγίου Μύρου κατὰ τὸ ἔτος 1856
Ὁ καθαγιασμὸς τοῦ Ἁγίου Μύρου κατὰ τὸ ἔτος 1865
Ὁ καθαγιασμὸς τοῦ Ἁγίου Μύρου κατὰ τὰ ἔτη 1879 καὶ 1890
Τὸ δίκαιον τοῦ καθαγιάζειν τὸ Ἅγιον Μύρον
Τὸ Ἅγιον Μύρον ὡς σημεῖον ἑνότητος
Αἱ χρήσεις τοῦ Ἁγίου Μύρου
Ὕμνοι κατὰ τὴν περίοδον ἑψήσεως καὶ καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου
Ἀπόδοσις τῶν ὕμνων τῆς περιόδου ἑψήσεως καὶ καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου
Σύνοψις
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναυΐας κ. Παῦλος

Αἱ φωτογραφίαι ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν ἐν τῇ ἑνότητι ταύτῃ προέρχονται ἀπὸ τὰ
προσωπικὰ ἀρχεῖα τῶν κ.κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημητρίου Παλαβίδη καὶ Ε. Ἀγγελίδη.
 

Αρχική Σελίς Ὄπισθεν
Πίσω
Περιεχόμενα