Ἐπιστροφή
 

Διαχριστιανικαὶ σχέσεις

 Διάλογος μετὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
 
 Διάλογος μετὰ τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας
 
 Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν
 
 Συμβούλιον Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν
 
 Διάλογος μετὰ τῆς Παλαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
 
 Διάλογος μετὰ τῶν Λουθηρανικῶν – Εὐαγγελικῶν Ἐκκλησιῶν
 
 Διάλογος μετὰ τῆς ἐν Γερμανίᾳ Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας (EKD)
 
 Διάλογος μετὰ τῆς ἐν Ἀμερικῇ Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας
 
 Διάλογος μετὰ τῶν Μετερρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν
 
 Ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον (29-30/11/2006).