[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Προσφώνησις
Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου
κ. Ἀμφιλοχίου,
Προέδρου Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ,
κατά τήν τελετήν ἀνακηρύξεως
τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων
τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
Μεγάλων Εὐεργετῶν καί Ἑταίρων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης
(ΟΑΚ, 24 Ἰουνίου 2016)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Πανοσιολογιώτατοι,
κ. Περιφερειάρχα Κρήτης, κ. Δήμαρχοι,
Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγηταί, ἀδελφοί καί ἀδελφαί

Ἡ  ἐλαχιστότης μου ἔχει τήν ἰδιαίτεραν χαράν, τιμήν, καί εὐλογίαν νά χαιρετίζῃ, καλωσορίζῃ καί ὑποδέχηται πάντας Ὑμᾶς, μετά πολλοῦ σεβασμοῦκαί ἀγάπης, ἐκ προσώπου τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὡς Πρόεδρος αὐτοῦ.

Τυγχάνει γνωστόν ὅτι, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, καθίδρυμα τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί φέρει τήν πνευματικήν αὐτῆς ἀναφοράν εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Τό πνευματικόν Καθίδρυμα τοῦτο ἑτοιμαζόταν νά ἑορτάσῃτόν Ὀκτώβριον τοῦ 2018 τήν πρώτην πεντηκονταετίαν (1968-2018) λειτουργίας, μαρτυρίας καί διακονίας του. Πρός τοῦτο, εἴχομεν ἐπισκεφθεῖ μετά τό Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐλλογιμωτάτου Δρος Κωνστντίνου Ζορμπᾶ,τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὡς καί τόν ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπην Παυλόπουλον, ἐπιδόντες πρόσκλησιν συμμετοχῆς εἰς τόν ἐπετειακόν αὐτόν ἑορτασμόν.

Ἡ πρόνοια ὅμως τοῦ παναγάθου Θεοῦ διαφορετικῶς ἠθέλησεν καί προώρως ηὐδόκησεν νά περιβάλλῃ μέ τιμήν καί δόξαν, οὐ τήν τυχοῦσαν, τήν Ἀκαδημίαν ταύτην, διά τῆς πραγματοποιήσεως εἰς τούς χώρους της τῶν ἐργασιῶν τῆς συγκαλουμένης Ἁγίας καί Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Σύνοδος διά τῆς ὁποίας ἡ ἀλήθεια τῆς Πίστεωςἀκροᾶται καί προσεγγίζει τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, οἰκοδομεῖταιτό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί καταδεικνύεται ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐκφράζεται τοιουτοτρόπως καί ἡ καθολικότης Αὐτῆς, καθώς τά δύο αὐτά μεγέθη, ἡ καθολικότης καί ἡ συνοδικότης, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀλληλοπεριχωροῦνται.

Τήν σπουδαιότητα καί σημασίαν τοῦ ἱστορικοῦ καί μοναδικοῦ τούτου ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος καταδεικνύει, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τό ἐνδιαφέρον συμπάσης τῆς οἰκουμένης, ἡ ὁποία κατά τάς ἡμέρας ταύτας ἔχει στρέψει τό βλέμμα της εἰς τήν εὐλογημένην αὐτήν γωνίαν τῆς Κρητικῆς γῆς, ὅπου λαμβάνουνχώραναἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.Ἀναμφιβόλως,μετά πολλοῦ τοῦ ἐνδιαφέροντος ἀναμένει τάς ἀποφάσεις Αὐτῆς.

Βαθεῖα ἡ εὐγνωμοσύνη καί ἄμετροιαἱ εὐχαριστίαι μας πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί ἡμέτερον Δεσπότην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὅπως καί πρός πάντας Ὑμᾶς Μακαριώτατοι καί τιμιώτατοι Προκαθήμενοι τῶνἉγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διότι προεκρίνατε  τό πνευματικόν τοῦτο Καθίδρυμα διά τήν πραγμάτωσιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἡ σημερινή πανηγυρική ἐκδήλωσις ἀνακηρύξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς Ἑταίρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ ἐξαίρεσιν τόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιον, οἱ ὁποῖοι συναριθμοῦνται ἤδη εἰς τήν χορείανταύτην ἀπό ἱκανοῦ καιροῦ, σηματοδοτεῖ τό παρόν καί τό μέλλον τῆς Ἀκαδημίας.

Τό πνευματικόν Καθίδρυμα τοῦτο ὑπηρετεῖ τήν ἱεράν καί πολυεύθυνον διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας μας,κομίζοντας τό ἄγγελμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας εἰς τόν ἐν συγχύσει εὑρισκόμενον σύχρονον κόσμον καί τήν ἀλήθειαν τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ. Παραλλήλως, διακονεῖ τό ἱερόν ἔργον τῆς ἐπιμορφώσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί παράδοσιν, καί συγχρόνως καλλιεργεῖκαί ἀναπτύσσει τόν διάλογον τῆς συνδιαλλαγῆς καί τῆς ἀλληλοκατανοήσεως μεταξύ τοῦχριστιανικοῦ κόσμου, συμφώνως μέ τό πνεῦμα τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 

Δέν πρόκειται νά ἐπιχειρήσωμεν τήν ἐπίσημον ταύτην ὥραν οἱουδήποτε εἴδους ἀπολογισμόν, οὔτε νά Σᾶς κουράσωμεν μέ ἀριθμητικά ἤ ἀλλά μεγέθη. Σᾶς παρακαλοῦμεν μόνον νά συνοδεύσητε δι’ ὀλίγον τήν ἀνάμνησίν μας, καί νά συγκοινωνήσητε μέ τήν ἠθικήν ἱκανοποίησιν πού γευόμεθα, ὅλοι ὅσοι διακονούμε, καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, εἰς τό Ἵδρυμα τοῦτο.

Ἡ μνήμη μας, ἐν πρώτοις, οἰκείᾳ αὐτῆς βουλήσει, ἀνατρέχει, εἰς τόν ἐν χώρᾳ ζώντων ἀναπαυόμενον μακαριστόν προκάτοχόν μας, Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κυρόν Εἰρηναῖον. Τολμῶμεν νά εἴπωμεν, ὅτι ἡ ὑποδοχή καί φιλοξενία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, τῆς πραγματοποιήσεως, δηλονότι, τῆς  Ἁγίας καί Μεγάλη Συνόδου, εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, πληροῖ τάς προσδοκίας καί ἀντιδωρίζει δαψίλειαν ἀναπαύσεως, εὐλογίας καί χάριτος εἰς τούς κόπους καί τούς ἀγῶνας τοῦ προσφιλοῦς Ἀρχιερέως. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.

Ἀξιοχρέως μνημονεύομεν μετά λόγων ζωηρῶν καί ἐπαινετικῶν τόν πλέον ἐπίλεκτον συνεργάτην τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου, τόν πρῶτον καί ἐπί πολλάς δεκαετίας Γενικόν Δντήν του Καθιδρύματος αὐτοῦ, Δρα Ἀλέξανδρον Παπαδερόν, ὁ ὁποῖος καί ἐβάστασεν εἰς τούς ὤμους του τό πολυεύθυνον ἔργοντῆς Ἀκαδημίας, πολλάκις εἰς χρόνους ἐξόχως δισέκτους.

Ἀκολούθως, καθηκόντως μιμνησκόμεθα τά πρόσωπα ἐκεῖνα πού μέ τόν δικόν τους τρόπον συνέβαλον εἰς τήν ὑλοποίησιν τοῦ ὁράματος τούτου. Τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κυρόν Εὐγένιον, ὡς καί τόν διάδοχόν του κυρόν Τιμοθέον, ἐξόχως δέ τόν νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον,ἀλλά καί ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, παρόντα καί ἐκλιπόντα ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.
Τούς κατά καιρούς ἐκπροσώπους τῆς ἐντιμοτάτης Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, διά τήν συμβολήν καί ἀρωγήν τους εἰς τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Ἱδρύματος.

Ἕπονται οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀμεσοτέρας προσφορᾶς καί τῆς προσωπικῆς θυσίας: οἱ πατέρες τῆς παρακειμένης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς &Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, ἐπί ἐδάφους τῆς ὁποίας ἔχει κτισθεῖ τό Ἵδρυμα τοῦτο, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Κισάμου καί τοῦ Σελίνου, τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του ἕως καί σήμερον, καθώς καί οἱ ἐν αὐτῷ ἐργαζόμενοι. Οἱ ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι ἐκ τῆς ἐνδοχώρας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι μέ φιλάδελφον ἀγάπην καί ἀνιδιοτελέςφρόνημα ἀγκαλιάζουν καί στηρίζουν τό ἐπιτελούμενον ἔργον καί τήν πορείαντου.

Ἐνώπιόν μας παρελαύνουν ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, ἀπό τό θέρος τοῦ 1968, ὁπότε ἠνέῳξεν τήν ἀγκάλην τουὁ λειμών αὐτός τοῦ διαλόγου, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς συμφιλιώσεως,ἤρχισαν νά καταφθάνουνὡς ἀποδημητικά πτηνά: αἱ χιλιάδες  τῶν ἀνθρώπων, Ἕλληνες καί ἀλλοεθνεῖς, Ὀρθόδοξοι καί μή, πιστοί καί δύσπιστοι, κληρικοί  καί λαϊκοί,  νέοι καί ἐνήλικες, γυναῖκες καί ἄνδρες, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, οἱ πραεῖς καί οἱ ὠργισμένοι, οἱ ἀληθινά ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἁπλῶς περίεργοι, οἱ καχύποπτοι καί οἱ ἀγαθοί τῇ καρδίᾳ, οἱ πεφημισμένοι καί οἱ ἄγνωστοι. Ἄνθρωποι διψασμένοι διά τό φῶς, τήν δικαιοσύνην, τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην,ἀλλά καί οἱ πλήσμονες πανουργίας, κρίσεως καί ἐπικρίσεως. Ὅλοι καλοδεχούμενοι καί εὐπρόσδεκτοι. Χωρίς διάκρισιν, χωρίς προτίμησιν, χωρίς ἀποτίμησιν, ἀλλά μέ ἐκτίμησιν καί ἀγάπην πολλήν. Ἐμοιράσθημεν μαζί τους, καθ΄ ὅλην αὐτήν τήν πεντηκονταετίαν, τόνἄρτον καί τόνοἶνον, τόν λόγον καί τόν διάλογον, τήν πραότητα καί τήν ἔντασιν, τό ὄνειρον καί τήν ἀπογοήτευσιν, τόν φόβον καί τήν ἐλπίδα, τήν ἀμφιβολίαν καί τήν πίστιν, τήν διαφωνίαν καί τήν συμφωνίαν, τήν προσευχήν καί τήν εὐχαριστίαν, τήν βαθεῖαν σιγήν πού ὁδηγεῖ εἰς τό Φῶς καί τήν Ἀποκεκαλυμμένην Ἀλήθειαν, εἰς τό μυστήριον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἡ ἀναφορά μας αὐτή ἀποτελεῖ λόγονἀχωρήτου εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τόνἐν Τριάδι Θεόν, ὁ ὁποῖος ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῶν δούλων Αὐτοῦ καί μᾶςἠξίωσεν νά οἰκοδομήσωμεν μέ τήν Χάριν Του ἔργον ἀφιερωμένον εἰς τήν δικήν Του δόξαν, εἰς τήν εὐπρέπειαν τῆς Ἐκκλησίας Του καί εἰς τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Δόξαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν εἰς τήν πανάγαθονβούλησίν Του, διότι ηὐδόκησεν ἡ ἱεράαὕτη Γωνία τῆς Κρήτης νά ἐξακολουθῇ,ὕστερον ἀπό πέντε ὁλοκλήρους δεκαετίας, ἐνώπιον τῶν νέων προκλήσεων τῶν καιρῶν, τήν ἔνδοξον παράδοσιν τούτου τοῦ Τόπου·νά διακονῇ τόν Θεῖον Λόγον εἰς προάσπισιν τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας ἐκ τῆς πολυποικίλου καταδυναστεύσεως καί τῶν ὀλεθρίων δεσμῶν.

Ἔχομεν τήν αἴσθησιν,ὅτιἡ ἀναρίθμητος αὕτη στρατιά τῶν κοινωνῶν τῆς ζωῆς καί τοῦ βιώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης κατακλύζουν νοερῶς τήν αἴθουσαν αὐτήν,κατά τήν μοναδικήνταύτην περίστασιν διά τό ἵδρυμα, μετέχουν μυστικῶς εἰς τήν παροῦσαν σύναξιν καί συνεορτάζουνμεθ’ ἡμῶν.

Ἀφοῦ καί πάλιν ἐκφράσωμεν τάς ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστίας καί τήν ἄμετρον εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρός πάντας τούς συνεργούς καί συγκυρηναίους εἰς τό ἔργον καί τήν διακονίαν τοῦ καθιδρύματος τούτου, προβαίνομεν σήμερον εἰς τήν ἀνακήρυξιν τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, εἰς Ἑταίρους τοῦ Ἱδρύματος, συμφώνως πρός τήν ὑπ. ἀριθ.  ροζ΄/29-2-2016.ἀπόφασιν τοῦ Δ.Σ., ὅπως αὕτη θά ἀναγνωσθῇ ἐντός ὀλίγου ὑπό τοῦ Γεν. Δντοῦαὐτοῦ,Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ. Μακαριώτατοι, ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς οἱ δεσμοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης μετά πάντων Ὑμῶν τυγχάνουν ἀκατάλυτοι, ἀδελφοποιοί, ἐπιστηρικτικοί, τήν εἰρήνην βραβεύοντες ἀλλά καί ἐπιποθοῦντες.

Εὐχαριστοῦντες δαψιλῶς διά τήν ἀποδοχήν ὑφ’ Ὑμῶν τοῦ αἰτήματός μας, ἵνα συγκαταλεγῆτεεἰς τήν χορείαν τῶν Ἑταίρων τοῦ Ἱδρύματος, παρακαλοῦμεν ἅπαντας ὅπως εὔχησθε, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης νά συνεχίζῃ καί κατά τήν ἐπιοῦσαν πεντηκονταετίαν λειτουργίας της τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας,τό ὁποῖον δέν μπορεῖ νά εἶναι διαφορετικόν ἀπό τήν διαρκῆ ἐπανάληψιν τῆς κλήσεως τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, κατά τόν λόγον τῆς Ἀποκαλήψεως: «ἀνάβα, βλέψον, ἄκουσον, τήρησον», ὡς σημειώνει καί ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, εἰς τήν ὁμιλίαν Του κατά τά ἐγκαίνια τῆς παρούσης πτέρυγος, τόν Νοέμβριον τοῦ 1995.