[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ομιλία της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσημον έναρξιν λειτουργίας των θερινών Κατασκηνώσεων εις την Παιδόπολιν Νήσου Πρώτης (06 Ἰουλίου 2019)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἅγιοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Ἐντιμότατε κ. Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐλλογιμώτατε κ. Διευθυντά τῶν Πατριαρχικῶν Θερινῶν Κατασκηνώσεων ἐνταῦθα,
Ἀξιότιμα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένης Νεάνιδος,
Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἡ χάρις τοῦ παναγάθου Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει καί ἐφέτος νά ἑορτάζωμεν ὅλοι μαζί τήν ἔναρξιν τῆς λειτουργίας τῶν θερινῶν κατασκηνώσεων νήσου Πρώτης διά τό ἔτος 2019. Καί, φυσικά, ὁ ἑορτασμός ἐξεκίνησε μέ τήν Θείαν Λειτουργίαν. Αὐτή εἶναι τό κέντρον τῆς ζωῆς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Δέν ὑπάρχει τίποτε σημαντικόν εἰς τήν ζωήν μας, τό ὁποῖον νά μή συνδέεται μέ τήν θείαν λατρείαν. Ὀρθῶς παρετήρησε ἕνας σύγχρονος Γάλλος συγγραφεύς καί στοχαστής, ὁ Jacques Lacarrière, ὅτι δι᾿ ἡμᾶς ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι «τό σπίτι μας». Πράγματι, οἱ πιστοί αἰσθάνονται μέσα στήν Ἐκκλησία «σάν στό πατρικό τους σπίτι», γεμάτοι δύναμιν, ἐλπίδα καί εὐγνωμοσύνην διά τάς πολλάς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, διά τό δῶρον τῆς ζωῆς καί τῆς αἰωνιότητος.
Ὁ Πατριάρχης σας εἶναι πολύ χαρούμενος πού εὑρίσκεται ἀνάμεσά σας, ἀγαπητά μας παιδιά. Βλέπει εἰς τά φωτεινά πρόσωπά σας τήν χαράν σας διά τάς διακοπάς, πού μόλις ἄρχισαν. Εἶναι διακοπαί εἰς ἕνα ὡραιότατο νησί, τήν Πρώτην, μέ μακράν καί ἐνδιαφέρουσαν ἱστορίαν. Ἡ Παιδόπολις στεγάζεται εἰς τό κτήριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἡ ἱστορική πορεία τῆς ὁποίας ἀρχίζει πρίν ἀπό τόν 10ο αἰῶνα, καί συνδέεται μέ σπουδαίας μορφάς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Φιλογενεῖς εὐεργέται καί δωρηταί συνέβαλαν εἰς τήν ἀνέγερσιν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, καί εἰς τήν ἀνακαίνισιν καί συντήρησιν τοῦ ὅλου συγκροτήματος. Ἡ θέσις τῆς Μονῆς εἶναι ὄντως μοναδική. «Εὑρίσκεται εἰς μαγευτικήν τοποθεσίαν ἐπί τῆς ράχεως τῆς νήσου, ἔχουσα ἀμφιθέαν καί πρός Θρᾴκην καί πρός τάς ἀκτάς τῆς Ἀσιατικῆς πλευρᾶς». Ἔτσι τήν περιγράφει ὁ λόγιος Ἀρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας (Πολιτικη ἀνθολογία. Αὔρα βοσπορινή, σ. 240).
Νά χαρῆτε λοιπόν, ἀγαπητά μας παιδιά, τήν ξεγνοιασιά τῶν διακοπῶν σας, τόν ἥλιον καί τήν θάλασσαν. Διά τά πάντα ἔχουν φροντίσει οἱ ὑπεύθυνοι, ὅλα εἶναι πολύ καλά ὠργανωμένα. Τό πρόγραμμά σας ἀντικατοπτρίζει τήν ἀγάπην μας διά σᾶς καί τήν μέριμνάν μας διά τάς βασικάς ἀνάγκας τῆς παιδικῆς σας ἡλικίας. Τά παιδιά χρειάζονται ψυχαγωγίαν, παιγνίδι καί ἐπικοινωνίαν μέ τούς συνομηλίκους των. Θέλουν νά κινοῦνται καί νά ἐκτονώνουν τήν ἐνεργητικότητά των, νά ἔχουν ἐπαφήν μέ τήν φύσιν, νά μοιράζωνται τόν κόσμον καί τάς ἐμπειρίας των μέ τούς ἄλλους. Ὅλα αὐτά, θά τά ἔχετε, καί θά συμβάλουν εἰς τό νά ζήσετε ἐδῶ ἀλησμονήτους ἡμέρας.
Ἐκτός ἀπό αὐτά, οἱ ὑπεύθυνοι θά βοηθήσουν νά ἀνακαλύψετε καί ἄλλας διαστάσεις τῆς ζωῆς, νά ἀναπτύξετε καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα, νά κατανοήσετε ὅτι ἡ χριστιανική πίστις εἰς τόν Θεόν τῆς ἀγάπης ἐμπλουτίζει τήν ζωήν ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί τήν δική σας. Ἡ πίστις δίνει νόημα καί αἰσιοδοξίαν εἰς τήν ὕπαρξιν, τονώνει τήν ἀγάπην καί τήν ἀλληλεγγύην μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Διαμορφώνει δημιουργικούς χαρακτήρας, δυναμικούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑψηλάς ἀξίας καί ὁράματα. Χαρίζει τά ἀπαραίτητα ἐφόδια διά μίαν ἐλευθερίαν, ἡ ὁποία δέν θά περιστρέφεται γύρω ἀπό τόν ἑαυτόν της, ἀλλά θά προσφέρῃ εἰς τόν συνάνθρωπον καί τήν κοινωνίαν. Χαίρομεν, διότι θά ἔχετε καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῶν διακοπῶν σας σπουδαίους συνοδούς καί διδασκάλους, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἀγαποῦν καί θέλουν νά σᾶς μεταδώσουν πολύτιμον πνευματικήν τροφήν. Θά σᾶς διδάξουν ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι κυρίως νά ἀποκτοῦμε ὅ,τι μᾶς ἀρέσει, ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε, ἀλλά νά ἐπιθυμοῦμε αὐτό πού πρέπει, αὐτό πού μᾶς καθιστᾷ ἐλευθέρους καί ὑπευθύνους ἀνθρώπους, αὐτό πού μᾶς προσανατολίζει πρός τόν ἀληθινόν προορισμόν μας.
Τονίζομεν ὅλα αὐτά, διότι ζῶμεν εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν αἱ ἀξίαι μεταδίδονται πρωτίστως ἀπό τήν τηλεόρασιν καί τό ἴντερνετ. Πρόκειται ὅμως πλέον περί ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι δέν βοηθοῦν τά παιδιά νά βιώσουν μίαν ἤρεμον παιδικήν ἡλικίαν, ἀφοῦ ὁδηγοῦν εἰς ποικιλομόρφους ἀλλοιώσεις τῆς παιδικῆς ψυχῆς, εἰσάγουν τά παιδιά πολύ ἐνωρίς εἰς τόν κόσμον τῶν ἐνηλίκων, εἰς τά προβλήματα καί τούς διχασμούς του, ἔχουν στόχον νά μετατρέψουν τά παιδιά εἰς καταναλωτάς καί εἰς ἑαυτοκεντρικά ἄτομα. Ἡ κατάστασις αὐτή ἀφορᾷ τά παιδιά καί τούς νέους εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον.
Ἄν ἀναλογισθοῦμε καί τάς μαζικάς παραβιάσεις τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν, τά παιδιά θύματα πολεμικῆς βίας, τά παιδιά – πρόσφυγας καί μετανάστας, τήν ἀδικίαν, τήν πείναν καί τάς ἀφορήτους στερήσεις, τήν ἐκμετάλλευσιν τῶν  ἀθώων παιδιῶν ἀπό ἐπιτηδείους, τότε συνειδητοποιοῦμε τήν σημασίαν ὅλων αὐτῶν, τά ὁποῖα ἐσεῖς ἔχετε τό προνόμιον νά βιώσετε καί νά διδαχθῆτε ἐδῶ εἰς τήν ὡραίαν καί ἀσφαλῆ θερινήν κατασκήνωσίν σας.
Πολλοί εἰδικοί ἀναρωτῶνται, ἄν ὁ σύγχρονος κόσμος τῆς τεχνοκρατίας, τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς ἀποθεώσεως τοῦ ἀτόμου, ἀποτελῇ κατάλληλον περιβάλλον διά τήν ὀρθήν ἀνάπτυξιν καί προστασίαν τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἡμεῖς, ὡς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἔχομεν ἀναλάβει πολλάς πρωτοβουλίας πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς προστασίας τοῦ παιδιοῦ, μέ πρώτην τήν ἀνακήρυξιν τοῦ ἔτους 2017 εἰς «ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας».
Εἰς τό πνεῦμα αὐτό, σᾶς ἀπευθύνομεν δύο πατρικάς συμβουλάς, ἀγαπητά μας παιδιά. Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται διά τήν ἐν Χριστῷ κατάρτισίν σας καί θέλει νά ἀγαπήσετε τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν, νά συμμετέχετε εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας καί εἰς τάς πνευματικάς ἐκδηλώσεις. Πρέπει νά μάθετε νά  προσεύχεσθε εἰς τόν Χριστόν καί τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, νά σέβεσθε τίς παραδόσεις τοῦ Γένους μας, ἀφοῦ ἐσεῖς εἶσθε ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά ἀναλάβουν νά τίς καλλιεργοῦν καί νά τίς φυλάσσουν εἰς τό μέλλον.  Ὅ,τι ἀγαπήσατε εἰς μικράν ἡλικίαν, θά μείνῃ μέσα σας ζωντανό εἰς ὁλόκληρον τήν ζωήν σας.
Ἡ δευτέρα συμβουλή ἀναφέρεται εἰς τήν σχέσιν σας μέ τά νέα ἡλεκτρονικά μέσα. Εἶναι βέβαιον ὅτι αὐτά ἀποτελοῦν ἕνα τεχνολογικόν θαῦμα. Εἶναι πολύ χρήσιμα, καί ἡ ἐξοικείωσις μέ τήν χρῆσιν των εἶναι τό κλειδί διά τήν ἐπαγγελματικήν σας ἀποκατάστασιν, ἀλλά καί διά τήν ζωήν σας εἰς τό σύγχρονον «τεχνοπώλιον». Δέν πρέπει ὅμως νά λησμονῆτε ὅτι οἱ νέες τεχνολογίες δέν εἶναι μόνον εὐλογία, ἀλλά ἐμπερικλείουν καί σοβαρούς κινδύνους. Δημιουργοῦν  ἐξάρτησιν, ὁδηγοῦν εἰς τήν ἐξαφάνισιν τῆς παιδικῆς ἀθωότητος, ἐξασθενίζουν τήν σημασίαν τῶν γονέων εἰς τήν διαπαδαιγώγησιν τῶν τέκνων των, μεταδίδουν πρωτίστως τόν πραγματισμόν καί τήν πίστιν εἰς τήν ἀδιαμφισβήτητον προτεραιότητα τῆς οἰκονομίας, διαφημίζουν  τόν καταναλωτισμόν καί, γενικώτερον, δέν προάγουν τάς πνευματικάς καί κοινωνικάς ἀξίας.
Θεωροῦμεν ὅτι ἡ διαμονή σας ἐδῶ εἰς τήν Παιδόπολιν εἶναι εὐκαιρία  νά ἀνακαλύψετε ἄλλας πτυχάς τῆς ζωῆς καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἀφοῦ ἡ καρδιά καί τό μυαλό σας θά ἀνοίξουν καί θά δεχθοῦν ἄλλα μηνύματα, διαφορετικά ἀπό αὐτά πού κατακλύζουν καθημερινῶς τίς παιδικές ψυχές σας εἰς τήν λεγομένην «κοινωνίαν τῆς πληροφορίας». Μή λησμονῆτε ὅλα αὐτά, ὄχι μόνον κατά τήν διάρκειαν τῶν διακοπῶν σας, ἀλλά καί εἰς τήν ζωήν σας γενικῶς.
Περαίνοντες τόν λόγον, καί ὑπενθυμίζοντες ὅτι μία κοινωνία κρίνεται πάντοτε μέ βάσιν τό τί πράττει  διά τήν προστασίαν, τήν εὐτυχίαν καί τήν πρόοδον τῶν παιδιῶν, ἐκφράζομεν τήν Πατριαρχικήν μας εὐαρέσκειαν πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένης Νεάνιδος διά τήν εἰλικρινῆ ἀφοσίωσίν του εἰς τήν θεάρεστον ἀποστολήν του καί διά τό κοινωφελές ἔργον του.
Ἐπαινοῦμεν τόν Διευθυντήν τῶν Κατασκηνώσεων, Καθηγητήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου κ. Διαμαντῆν Κομβόπουλον, διά τήν προσφοράν του, διά τήν ὑπευθυνότητα καί τήν ἀποτελεσματικότητά του εἰς τά τῆς Παιδοπόλεως. Θερμάς εὐχαριστίας ἐκφράζομεν πρός πάντας ὑμᾶς τούς παρόντας καί συμμετέχοντας εἰς τήν χαρμόσυνον αὐτήν ἐκδήλωσιν καί εἰς τούς χορηγούς καί εὐεργέτας, τούς ἐπωνύμους καί τούς ἀνωνύμους.
Τέλος, ἀπευθύνομεν τάς πατρικάς εὐχάς μας πρός ἐσᾶς, ἀγαπητά παιδιά. Χαρῆτε, ξεκουρασθῆτε, διδαχθῆτε πολλά καί ἐνδιαφέροντα πράγματα. Σᾶς συνοδεύουν οἱ προσευχές ὅλων μας. Ὁ Θεός νά σᾶς καθοδηγῇ, νά σᾶς φωτίζῃ καί νά σᾶς προστατεύῃ ἀπό κάθε κακό.
Καλό καλοκαίρι εἰς ὅλους – μικρούς καί μεγάλους!