[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Πρωτοχρονιάτικην Ἐκδήλωσιν διά τήν Νεότητα τῆς Πόλεως καί διά τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιτας τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης (Ζωγράφειον, 3 Ἰανουαρίου 2020)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή


* * *

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Ἐντιμολογιώτατε κύριε Διευθυντά τοῦ Ζωγραφείου,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Διευθυντά τῶν Πατριαρχικῶν Κατασκηνώσεων Πρώτης,
Ἀγαπητοί νέοι καί νέαι, μαθηταί καί μαθήτριαι,
Προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Εἰς ἑορταστικήν ἀτμόσφαιραν συνήχθημεν σήμερα εἰς τούς φιλοξένους χώρους τοῦ Ζωγραφείου Γυμνασίου – Λυκείου, διά νά καλωσορίσωμεν τό νέον ἔτος μέ Κάλαντα καί μέ τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιτας τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, μέ τάς ὡραίας καί ἁγνάς αὐτάς παραδόσεις μας.
Τήν χαράν μας αὐξάνει ἡ παρουσία τόσων παιδιῶν καί μαθητῶν ἐκ τῆς νέας γενεᾶς τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. Ὅπως ἀνεφέρομεν κατά τήν χριστουγεννιάτικην συνάντησίν μας εἰς τόν Πατριαρχικόν Ναόν, ἐσεῖς, ἀγαπητά μας παιδιά, εἶσθε ἡ ἐλπίς τῆς Ὁμογενείας, γεννημένοι ἐδῶ, εἰς τήν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου, ὅπου, ὅπως ἔγραφε προσφυέστατα ὁ μακαριστός πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, «πλάστηκε ὁ Ρωμηός κι ἡ πίστη του, τά δόγματα, οἱ παραδόσεις του, ἡ ἱστορία του».
Χαιρετίζομεν ὁλοθύμως καί τήν παρουσίαν τῶν μελῶν τῆς χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος» ὑπό τήν ἀκάματον φροντίδα καί διεύθυνσιν τῆς κυρίας Μαρίας Χαραλαμπίδου. Παιδόπολις Πρώτης δίχως τήν παρουσίαν καί τήν μεγάλην συμβολήν καί συμπαράστασιν τῶν στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, δέν νοεῖται. Δέν ὑπάρχει μεγαλυτέρα προσφορά καί εὐγενεστέρα δρᾶσις ἀπό τό νά δίδωμεν χαράν, παιδείαν καί προστασίαν εἰς τά παιδιά. Καλωσορίζομεν ἐγκαρδίως καί τούς νέους τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, τούς προθυμοτάτους ἐθελοντάς, οἱ ὁποῖοι μοιράζονται μαζί μας τήν χαράν καί εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Εὐχαριστοῦμεν καί συγχαίρομεν καί τούς δύο βασικούς συντελεστάς τῆς παρούσης ἐκδηλώσεως, τόν Διευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου κύριον Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου καί τόν Διευθυντήν τῆς Παιδοπόλεως κύριον Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, μαζί, ἐννοεῖται, μέ τάς Εὐγενεστάτας κυρίας τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως.
Ἡ συμμετοχή τῶν παιδιῶν μας εἰς τήν ἑορταστικήν αὐτήν σύναξιν μᾶς δίδει τό ἔναυσμα νά ἀναφερθῶμεν εἰς μερικάς συγχρόνους τάσεις καί ἐξελίξεις, αἱ ὁποῖαι ἐμπερικλείουν κινδύνους διά τήν παιδικήν ἡλικίαν. Ριζικάς ἀλλαγάς εἰς τήν ταυτότητα τοῦ παιδιοῦ ἐπέφερεν ἡ καταλυτική παρουσία τῆς τηλεοράσεως, τοῦ διαδικτύου καί τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἐπιρροή των εἰς τήν παιδικήν ψυχήν, εἰς τόν κόσμον τοῦ παιδιοῦ, τήν ἀγωγήν καί τήν καθημερινότητά του. Εἰδικοί ὁμιλοῦν περί «ἐξαφανίσεως» τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί τῆς παιδικῆς «ἀθωότητος». Ἐπικίνδυνη διά τά παιδιά εἶναι, ἐπίσης, ἡ μετατροπή των εἰς πρωΐμους καταναλωτάς. Ὁ ὅρος «παιδική ἡλικία» εἶναι σήμερα, ὅπως ἔχει λεχθῆ, «οἰκονομική κατηγορία». Ἡ κρίσις τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας, ἡ ταχεῖα ἀλλαγή τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν καί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἀνεξέλεγκτος μετοχή τῶν παιδιῶν εἰς τόν κόσμον τῶν ἐνηλίκων, προκαλοῦν περαιτέρω ἀλλοιώσεις τῆς ταυτότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἄν, μάλιστα, ἀναλογισθῶμεν τάς παραβιάσεις τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν παγκοσμίως, τά παιδιά - ἀθῶα θύματα πολεμικῶν συγκρούσεων, τά παιδιά – πρόσφυγας, τάς ποικίλας ἐκμεταλλεύσεις των ἀπό ἐπιτηδείους, τήν πεῖναν καί τάς στερήσεις, τότε κατανοοῦμεν διατί ἀκούεται ἡ ἄποψις ὅτι ὁ σύγχρονος πολιτισμός δέν προσφέρει τό κατάλληλον περιβάλλον διά τήν ἀνάπτυξιν καί τήν προστασίαν τῆς παιδικῆς ἡλικίας.
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν τῶν προκλήσεων, στρέφεται μετ᾿ ἰδιαιτέρας στοργῆς εἰς τά παιδιά, ὑπενθυμίζουσα τήν ἀγάπην καί τό ἔνθερμον ἐνδιαφέρον τοῦ Χριστοῦ δι᾿ αὐτά. Ὁ Σωτήρ ἡμῶν ἐκάλεσε τούς ἐνηλίκους νά γίνουν «ὡς τά παιδία» διά νά εἰσέλθουν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καί ἐστηλίτευσεν ἐκείνους οἱ ὁποῖοι «κωλύουν» τά παιδία νά Τόν πλησιάσουν (πρβλ. Λουκ. ιη’, 16) καί ὅσους τά «σκανδαλίζουν». Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας προέβαλεν, ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, τήν σημασίαν τῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπό τήν «ἀκατάλυτον ἀγαπητικήν ἕνωσιν ἀνδρός καί γυναικός», ὡς «τήν μόνην ἐγγύησιν τῆς γεννήσεως καί τῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων, συμφώνως πρός τό σχέδιον τῆς θείας Οἰκονομίας» (Ἐγκύκλιος, § 7).
Τά νέα κοινωνικά καί πολιτισμικά δεδομένα εἰς τήν ἐποχήν μας, καθιστοῦν τήν ἀγωγήν καί τήν ἐκπαίδευσιν τῆς νέας γενεᾶς δυσκολωτέραν καί πολυπλοκωτέραν, ἀναδεικνύουν ὅμως ἐκ παραλλήλου καί τήν σημασίαν της ὡς συμβολῆς εἰς τήν μόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου, ὡς «ἀνθρωποποιΐας». Τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν προβληματίζει σήμερα ἡ κυριαρχία ἑνός «ἐκκοσμικευμένου ἀτομοκεντρικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος», τό ὁποῖον ταλανίζει τά παιδιά καί τούς νέους. Ἡ τηλεόρασις καί τό διαδίκτυον λειτουργοῦν ὡς πηγή ἀξιῶν, ὡς «παράλληλο σχολεῖο», ὡς παράγων ἐκπαιδεύσεως, ὁ ὁποῖος μεταδίδει ἀξίας καί διαμορφώνει στάσεις ζωῆς, συχνά ἀσυμβάτους μέ τάς ἀρχάς τοῦ σχολείου, τῆς οἰκογενείας, τῆς Ἐκκλησίας ἤ καί ἀντιθέτους πρός αὐτάς. Οἱ ὀρθόδοξοι γονεῖς ὀφείλουν νά ἀνατρέφουν καί νά διαπαιδαγωγοῦν τά τέκνα των «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» καί νά μεταδίδουν εἰς αὐτά τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς πίστεώς μας. Ἡ Ἐκκλησία, διά τοῦ κατηχητικοῦ της ἔργου, ἀποβλέπει εἰς τήν «ἐνσυνείδητον καί ἐνεργόν συμμετοχήν» τῶν νέων εἰς τήν λειτουργικήν καί πνευματικήν ζωήν, καλλιεργεῖ εἰς αὐτούς τόν σεβασμόν πρός τάς παραδόσεις τοῦ Γένους, τήν ἀγάπην πρός τόν πλησίον καί τό πνεῦμα ἀλληλεγγύης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι αὐτό τό ὁποῖον θά ἀγαπήσουν τά παιδιά καί οἱ νέοι εἰς αὐτήν τήν φάσιν τῆς ζωῆς των, κατά τήν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος εἶναι εὔπλαστος καί ἐπιδεκτικός ἀγωγῆς, θά μείνῃ ἀνεξίτηλον εἰς τήν ψυχήν των εἰς ὁλόκληρον τήν πορείαν των.
Ἡμεῖς προσωπικῶς, δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας τῆς σημερινῆς μας συνάξεως, διά νά δώσωμεν μίαν πατρικήν συμβουλήν εἰς τήν νέαν γενεάν ἀναφορικῶς πρός τήν σχέσιν αὐτῆς μέ τάς νέας τεχνολογίας. Ἐπειδή ὁ ἠλεκτρονικός ὑπολογιστής, τό smartphone καί τό διαδίκτυον ἀποτελοῦν ἕνα τεχνολογικόν θαῦμα καί σᾶς γοητεύουν, ἀγαπητά μας παιδιά, ὀφείλετε νά ἀσκηθῆτε εἰς τήν ὀρθήν χρῆσιν των ὡς μέσων, τά ὁποῖα διευκολύνουν τήν ζωήν σας, τήν ἐπικοινωνίαν καί τήν ἐπαγγελματικήν σας πορείαν. Αὐτό εἶναι τό ζητούμενον, αὐτό ἀναδεικνύει τήν ἀξίαν τῆς τεχνολογικῆς προόδου, ἀλλά καί τήν δύναμιν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ὑπευθυνότητος τοῦ ἀνθρώπου.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί μέ ἀκλόνητον τήν πίστιν ὅτι τήν ζωήν ἑκάστου ἐξ ἡμῶν καί τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος κατευθύνει ὁ χρόνους καί καιρούς ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος Κύριος τῶν ὅλων, εἰσερχόμεθα εἰς τό νέον ἔτος, τό ὁποῖον εὐχόμεθα νά εἶναι δι᾿ ὅλους τούς παρόντας εἰς τήν σημερινήν ἐκδήλωσιν καί διά τούς οἰκείους σας, ὑγιεινόν, χαρμόσυνον, εἰρηνικόν καί καρποφόρον. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης νά εὐλογῇ τά παιδιά καί τούς ἐφήβους, ὅλην τήν φερέλπιδα νέαν γενεάν τῆς Ρωμιοσύνης, νά πορεύωνται εἰς τήν ὁδόν Του, νά προκόπτουν εἰς τά μαθήματα καί εἰς τάς σπουδάς των, καί νά μή λησμονοῦν ὅτι θά κληθοῦν νά συνεχίσουν καί νά ὑπερασπισθοῦν τήν μακράν καί ἀνεκτίμητον Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ζωτικῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους. Ἀγαπητά παιδιά, νέοι καί νέαι, νά ἔχετε πίστιν εἰς τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ καί ἐμπιστοσύνην εἰς τάς ἰδικάς σας δυνάμεις, τάς ὁποίας ἡ Θεία Χάρις πάντοτε θά ἐνισχύῃ καί θά ἐμψυχώνῃ.
Καλή καί εὐλογημένη χρονιά εἰς ὄλους σας!