Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αγκύρας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Γαλατίας κ. Ἱερεμίας (Καλλιγιώργης), ἐγεννήθη ἐν Κῷ Δωδεκανήσου τῇ 17ῃ Ἰανουαρίου 1935. Τά ἐγκύκλια μαθήματα διήκουσεν εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Δήμου Κῶ. Ἀπό τοῦ ἔτους 1949 ἕως τό 1952 ἐσπούδασεν εἰς τήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν. Κατά τά ἔτη 1952-1959 ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης. Ἀποφοιτήσας τόν Ἰούνιον τοῦ 1959, ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον τήν 9ην Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους. Μετεξεπαιδεύθη ἐν Παρισίοις εἰς τήν Λειτουργικήν. Μέχρι τοῦ ἔτους 1963 συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εἰς τό Ἀνώτατον Λειτουργικόν Ἰνστιτοῦτον Παρισίων, λαβών τόν τίτλον «Peritus Sacrae Liturgiae», παρηκολούθησε Μαθήματα Παλαιογραφίας εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Σορβόννης καί ἀνέλαβε τήν ἔρευναν τῆς «Χειρογράφου Παραδόσεως ἐπί τῶν Χειροτονιῶν κατά τόν Βυζαντινόν Τύπον». Ἀπό τοῦ ἔτους 1964 ὑπηρέτησεν ὀργανικῶς τήν Ἐκκλησίαν εἰς τήν Γαλλίαν ὡς Πρωτοσύγκελλος (1964), Βοηθός Ἐπίσκοπος μέ τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σασίμων (1971) καί Μητροπολίτης (1988-2003). Κατ’ Ἰανουάριον τοῦ 2003 κατεστάθη Μητροπολίτης Ἑλβετίας. Διετέλεσεν Ἀντιπρόεδρος (1992-1997) καί Πρόεδρος (1997-2003) τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (Κ.Ε.Κ.). Τόν Ἰανουάριον τοῦ 2002 ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἱππότου τῆς Λεγεῶνος τῆς Τιμῆς.

Κατ' Ιούλιον του έτους 2018 μετετέθη εις την ιστορικήν Ιεράν Μητρόπολιν Αγκύρας.

Ὀνομαστήρια: 1 Μαΐου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή