Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος ὁ Γ' (κατά κόσμον Ἐμμανουήλ) Καλογερόπουλος ἐγεννήθη ἐν Σπέτσαις τήν 7ην Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1962, ἔνθα καί ἐπεράτωσεν τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Κηφισιᾶς καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1983, ἐνῶ τό 1990 Πρεσβύτερος καί ἀρχιμανδρίτης.
Ὑπηρέτησεν ἐπί εἰκοσιπενταετίαν εἰς τήν ἑνιαίαν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀττικῆς, διατελέσας Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κεφαλαρίου Κηφισιᾶς (1992-2010), Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κηφισιᾶς (1997-2010), Γραμματεύς (2000-2002), Ἡγουμενοσύμβουλος (2003-2013) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος Μαυροσουβάλας (νῦν Ἰλίου, Πετρουπόλεως καί Ἀχαρνῶν) καί τέλος Πρωτοσύγκελλος (2002-2010).

Διετέλεσεν παραλλήλως Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας (2006-2010).

Μετά τήν διχοτόμησιν τῆς ἑνιαίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς (2010) διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς ἀρτισυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, τήν ὁποίαν καί διηκόνησεν ἔως τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2010, ὅτε καί μετατεθείς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς ὑπηρετήσας ἕως τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του (11.10.2019). Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τοῦ ἀνετέθησαν παραλλήλως μέ τήν Πρωτοσυγκελλίαν ὑπεύθυνες διοικητικές θέσεις εἰς Ἐνορίας, Διοικητικάς καί Διαχειριστικάς Ἐπιτροπάς καί Ἱδρύματα, διακονήσας εὐδοκίμως.

Συμμετεῖχεν πλειστάκις εἰς Συνέδρια ἐπί θεμάτων Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης καί Δικονομίας, Διοικήσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων καί Ὑπηρεσιακῆς Καταστάσεως τῶν Ἐφημερίων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, Ποιμαντικῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογητικῆς.
Τό 2003 ἐδίδαξε μαθήματα Λειτουργικῆς, Κηρύγματος, Ἐκκλ/κης Διοικήσεως καί Διακονίας εἰς τό Ἐπιμορφωτικόν Σεμινάριον εἰς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, ἐνῶ ἀπό τό 2018 διωρίσθη ὥς ἐκπαιδευτής εἰς τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τόν Αὔγουστον τοῦ 2014 μέ πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, διωρίσθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Κωδικογράφος εἰς τήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί τῆς Ἀρχιγραμματείας καί εἶτα Γραμματεύς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπών, α) Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς καί β) τῆς Εἰδικῆς Συνοδικής Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Χριστιανικῶν Μνημείων.

Μητροπολίτης Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου ἐξελέγη ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 11ην Ὀκτωβρίου 2019, χειροτονηθείς Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τήν 14ην Ὀκτωβρίου 2019 εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἀθηνῶν.

Ἐνεθρονίσθη εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Μυρίνης Λήμνου τήν 14ην Νοεμβρίου 2019.

Ὁ Σεβ. τυγχάνει τακτικόν Μέλος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ καί ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικήν γλώσσαν.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή