Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Εὐρώπης καί Ἰρλανδίας, κ. Νικήτας (Λιούλιας), ἐγεννήθη εἰς Tampa, Florida, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τό 1955. Ἐσπούδασεν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Φλώριδας, ἀπό τό ὁποῖον ἔλαβε τό πτυχίον του εἰς τήν Θρησκειολογίαν (1976). Εἰς τήν συνέχειαν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό 1980 καί κατόπιν ἐπραγματοποίησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982). Ὑπηρέτησεν ὡς γραμματεύς εἰς τά γραφεῖα τοῦ Βουλευτοῦ Μιχαήλ Μπιλλιράκη εἰς τήν Washington D.C. (1982-1984). Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1985 ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου καί κατά τό ἴδιον ἔτος Πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησεν εἰς τήν ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης (Merriville, ΙΝ) καί ἀπό τό 1987 εἰς τήν Ἱεράν Ἐπισκοπήν Σικάγου ὡς Γραμματεύς. Τό 1988 ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί ἀνέλαβε Πρωτοσύγκελλος τῆς ὡς ἄνω Ἐπισκοπῆς. Ἐπί διετίαν εἰς τήν Ἁγίαν Πετρούπολιν τῆς Ρωσσίας συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εἰς τήν Ἱστορίαν καί τήν ἐκμάθησιν τῆς Ρωσσικῆς γλώσσης. Κατά τό διάστημα αὐτό ἐπέδειξεν ἰδιαίτερον ζῆλον διά τά προγράμματα νεολαίας, εἰδικῶς διά τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ καί ἀνέπτυξε πλουσίαν δρᾶσιν μέ ἀξιόλογον ποιμαντικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον. Ἐδίδαξεν εἰς τό Πανεπιστήμιον Loyola of Chicago ἐπιλεγόμενα μαθήματα περί Ὀρθοδοξίας. Τήν δέ 2αν Δεκεμβρίου 1996 ἐξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ καί ἐχειροτονήθη τήν 14ην ἰδίου εἰς τόν Πατριαρχικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἐγένετο εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Χόνγκ Κόνγκ τήν 12ην Ἰανουαρίου 1997 καί κατέστη πρῶτος κανονικός ποιμενάρχης τῆς νεοϊδρυθείσης Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ, μετατεθείς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δαρδανελλίων κατά τό ἔτος 2007. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης εἶναι Διευθυντής τοῦ ἐν Berkeley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».
E-mail: mnikitas@ses.gtu.edu

Ὀνομαστήρια: 15 Σεπτεμβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή