Ἐπιστροφή
 

Σωφρόνιος Α´

Ἀναφέρεται εἰς τὰς πηγὰς καὶ ὡς Συρόπουλος, διὰ τοῦτο συνδέεται τῷ Σιλβέστρῳ Συροπούλῳ, τῷ περιφήμῳ γραμματεῖ καὶ ὑπομνηματογράφῳ τῆς ἑνωτικῆς Συνόδου τῆς Φλωρεντίας (1438-1439). Ἡ πατριαρχεία του ὑπῆρξε σύντομος, αἱ δὲ λόγοι τῆς παύσεώς του παραμένουν ἄγνωστοι.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή