[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

ΑΙ ΕΝ Τῼ ΕΞΩΤΕΡΙΚῼ ΙΕΡΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑΙ ΜΟΝΑΙ

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

1. AΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

α΄. Συνοπτικόν ἱστορικόν Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ

Ὁ Μοναχισμός ἐμφανίζεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει περί τόν 5ον αἰῶνα ὑπό τήν μορφήν μεμονωμένων ἀσκητῶν, ἤ κατά μικράς ὁμάδας εἰς ἡσυχίους τόπους αὐτοῦ καί ὑπάρχει παραλλήλως πρός τόν κοσμικόν βίον, ὅστις διατηρεῖται μέχρι τόν 8ον αἰῶνα.

Κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοῦ 9ου αἰῶνος ὁ Ἁγιορειτικός Μοναχισμός εἰσέρχεται εἰς νέαν φάσιν, ἥτις εἶναι μερικῶς μεμαρτυρημένη ἀπό γραπτάς πηγάς. Τό Ὄρος λαμβάνει τήν ἰδιαιτέραν μοναστικήν φυσιογνωμίαν του, ἀποκτᾶ σύνορα καί διοικητικήν ὀργάνωσιν μέ ἕδραν τάς Καρυάς, ἔνθα δημιουργεῖται Λαύρα, ὀνομασθεῖσα Μεγάλη Μέση, περί τό 940 μ.Χ. Ἐνταῦθα ἑδρεύει ὁ Πρῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἡ ἕδρα του ὀνομάζεται «Πρωτᾶτον».

Τόν 9ον αἰῶνα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἔζησαν δύο μεγάλαι φυσιογνωμίαι, ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης, ὅστις ἐγκαθίσταται εἰς τόν Ἄθω περί τά τέλη τοῦ 8ου αἰῶνος καί ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Νέος, ὅστις ἵδρυσε Λαύραν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει περί τό 860 μ.Χ.

Τῷ 963 μ.Χ. δίδεται «νέος ρυθμός εἰς τόν Μοναχικόν Βίον μέ τήν ἵδρυσιν τοῦ πρώτου Μεγάλου Κοινοβίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου», ἐνισχυομένου οἰκονομικῶς καί ἠθικῶς ἀπό τόν λαμπρόν Βυζαντινόν Αὐτοκράτορα Νικηφόρον Φωκᾶν, φίλον καί πνευματικόν τέκνον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἡ ἐπίσημος ὀργάνωσις τοῦ Μοναχικοῦ Βίου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἄρχεται ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Τυπικοῦ τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Ἰωάννου Τσιμισκῆ τῷ 972 μ.Χ.

Ἀνά τούς αἰῶνας, ἡ Βυζαντινή Πολιτεία καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς συνέχεια τῆς προσπαθείας μεταδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τούς ὁμόρους λαούς τῆς αὐτοκρατορίας, ἐπέτρεψε τήν ἐγκαταβίωσιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μοναχῶν ἐξ ἄλλων ἐθνοτήτων, κυρίως Ἰβήρων, Σλαύων καί Ρουμάνων, προκειμένου ἵνα βιώσωσι βαθύτερον τό νόημα καί τό περιεχόμενον τῆς Ὀρθοδοξίας, διά νά τό μεταφυτεύσουν ἐν συνεχείᾳ εἰς τούς λαούς των.

Τό Ἅγιον Ὄρος σήμερον διοικεῖται βάσει τοῦ εἰδικοῦ αὐτοδιοικήτου καθεστῶτος αὐτοῦ, ὡς τοῦτο κατοχυρώνεται διά τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 105 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, τοῦ Κ.Χ.Α.Ο. καί τοῦ κυρωτικοῦ του Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10-16ης Σεπτεμβρίου 1926.

β΄. Πολιτικαί Διοικητικαί Ἀρχαί Ἁγίου Ὄρους

1. Διοίκησις• Πολιτικός Διοικητής• κ. Ἀρίστος Κασμίρογλου, τηλ. 23770-23.230, 23.314. Ἀναπληρωτής Διοικητής• ..... Ταχ. Διεύθυνσις• 630 86 Καρυαί Ἁγίου Ὄρους. Τηλέφωνα 23770 23.230, 23.314 καί 23.290. Ἐν Καρυαῖς: Ἀστυνομικόν Τμῆμα• 23.212. Τηλ. Ἀστυνομικοῦ Διοικητοῦ• 23.260. Ταχυδρομεῖον• 23.214. Ἰατρεῖον• 23.217. ΟΤΕ• 23.399. Ἐν Δάφνῃ: Ἀστυνομικός Σταθμός• 23.222. Λιμεναρχεῖον• 23.300. Τελωνεῖον• 23.269. ΕΛ.ΤΑ. 23.297. http://www-media. dbnet.ece.ntua. gr/Athos. html.

γ΄. Μοναστηριακαί Διοικητικαί Ἀρχαί Ἁγίου Ὄρους
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Διοίκησιν, κατά τόν Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀσκοῦσιν•

Ι. Ἡ Ἱερά Κοινότης.

Ἑδρεύουσα ἐν Καρυαῖς, συγκροτεῖται ἐξ εἴκοσι ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἐκλεγομένων κατ’ ἔτος ὑπό τῶν οἰκείων Ἱ. Μονῶν ἐνιαυσίου θητείας, ἀντικαθισταμένων μέ τήν ἔναρξιν ἑκάστου ἔτους. Εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα ἀνήκει ὁ Ναός τοῦ «Πρωτάτου», τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί κοσμούμενος διά τοιχογραφιῶν τοῦ Πανσελήνου, ἱστορηθεισῶν τῷ 1290.

ΙΙ. Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία.

Τήν ἐκτελεστικήν ἐξουσίαν ἀντιπροσωπεύει ἡ Ἱερά Ἐπιστασία.
Αἱ εἴκοσι Ἱ. Μοναί διαιροῦνται εἰς πέντε τετράδας, ἑκάστη τῶν ὁποίων ἀσκεῖ ἀνά πᾶσαν πενταετίαν, ἐπί ἕν ἔτος, ἀπό 1ης Ἰουνίου μέχρι 31ης Μαΐου τήν Ἱ. Ἐπιστασίαν.
Α΄ ΤΕΤΡΑΣ. Λαύρας, Δοχειαρίου, Ξενοφῶντος, Ἐσφιγμένου.
Β΄ ΤΕΤΡΑΣ. Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλου, Σταυρονικήτα.
Γ΄ ΤΕΤΡΑΣ. Ἰβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίμωνος Πέτρας.
Δ΄ ΤΕΤΡΑΣ. Χιλιανδαρίου, Ξηροποτάμου, Ἁγ. Παύλου, Γρηγορίου.
Ε΄ ΤΕΤΡΑΣ. Διονυσίου, Ζωγράφου, Ἁγ. Παντελεήμονος, Κωνσταμονίτου.
Ὁ πρῶτος τῇ τάξει ἑκάστης τετράδος φέρει τόν τίτλον «Πρωτεπιστάτης», εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας καί κρατεῖ τήν τοῦ Πρώτου Ράβδον.
Μέλη τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας κατά τό Ἐπιστασιακόν ἔτος 2017-2018 εἶναι:
Ὁ Ἰβήρων Πρωτεπιστάτης: Προηγούμενος Γερβάσιος. Ὁ Παντοκράτορος Ἐπιστάτης: Γέρων Εὐάρεστος Ἱερομόναχος. Ὁ Φιλοθέου Ἐπιστάτης: Γέρ¬ων Νικηφόρος. Ὁ Σίμωνος Πέτρας Ἐπιστάτης: Γέρων Ἱερώνυμος Ἱερομόναχος.
Ἀρχιγραμματεία•
Ἀρχιγραμματεύς: Γέρων Θεόφιλος Ἱερομόναχος Παντοκρατορινός.
Ὑπογραμματεύς: Moναχός Ζαχαρίας Ξηροποταμηνός.
Κωδικογράφος: Μοναχός Πρόδρομος, ἐκ τοῦ ἐν Καρυαῖς Ἱ. Κελλίου Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου - «Φουρνᾶ», Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου.
Γραφεῖς: κ. Λάζαρος Κετσετζόγλου, κ. Θωμᾶς Θωμλούδης.
Τηλέφωνα: πρόθεμα 23770. Πρωτεπιστάτης: 23.221, Ἐπιστάται: 23.072, 23.711 καί 23.712.  Ἀρχιγραμματείας: 23.710. Γραμματείας: 23.224. Fax: 23.315. E-mail: athos.kinotis@gmail.com

δ΄. Αἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Πατριαρχικαί καί Σταυροπηγιακαί Ἱεραί Μοναί

1. ΜΕΓ. ΛΑΥΡΑΣ, ἔτος ἱδρύσεως 963, Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, 5 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πρόδρομος. Τηλ. 23770-23.761. Fax 23770-23.013. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.277.
2. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 972, Κοινοβιακή, πανήγυρις Εὐαγγ. Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐφραίμ. Τηλ. 23770-41488. Fax 23770-41462. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.283.
3. ΙΒΗΡΩΝ, ἔτος ἱδρύσεως 972, Κοινοβιακή, πανήγυρις Κοιμ. Θεοτόκου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ναθαναήλ. Τηλ. 23770-23.643, Fax 23770-23.248. Ἀντιπροσωπείου• 23.203.
4. ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 1197, Κοινοβιακή, πανήγυρις Εἰσοδ. Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Mεθόδιος. Τηλ. 23770-23.797. Fax 23770-23.494. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.281.
5. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 1375, Κοινοβιακή, πανήγυρις Γεν. Τιμ. Προδρόμου, 24 Ἰουνίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πέτρος. Τηλ. 23770-23.687, Fax 23770-23.686. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.272.
6. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως ΙΑ΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Μεταμ. Σωτῆρος, 6 Αὐγούστου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χριστόδουλος. Τηλ. 23770-23.226. Fax 23770-23.731.
7. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, ἔτος ἱδρύσεως 1363, Κοινοβιακή, πανήγυρις Μεταμ. Σωτῆρος, 6 Αὐγούστου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γαβριήλ. Τηλ. 23770-23.253. Fax 23770-23.685. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.945.
8. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 9 Μαρτίου• Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωσήφ. Τηλ. 23770-23.251. Fax 23770-23.733. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.280.
9. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως περί Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Γεωργίου, 23 Ἀπριλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος. Τηλ. 23770-23.247. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.273.
10. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Σύναξις Ἀρχαγγέλων, 8 Νοεμβρίου• Παναγίας Γοργοϋπηκόου, 1 Ὀκτωβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γρηγόριος. Τηλ. 23770-23.245. Ἀντιπροσωπείου• –.
11. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως τέλος Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Πέτρου καί Παύλου, 29 Ἰουνίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Φιλόθεος. Τηλ. 23770-23.225. Fax 23770-23.746. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.279.
12. ΦΙΛΟΘΕΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 990, Κοινοβιακή, πανήγυρις Εὐαγγ. Θεοτόκου, 25 Μαρτίου• Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, 24 Αὐγούστου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος. Τηλ. 23770-23.256. Fax 23.674. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.206.
13. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, ἔτος ἱδρύσεως 1257, Κοινοβιακή, πανήγυρις Γεν. Χριστοῦ, 25 Δεκεμβρίου• Ὁσ. Σίμωνος Μυροβλύτου, 28 Δεκεμβρίου• Ἁγ. Μαρίας Μαγδαληνῆς, 22 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐλισσαῖος. Τηλ. 23770-23.254. Fax 23750-94.098. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.204.
14. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ὑπαπαντῆς, 2 Φεβρουαρίου• Ἁγ. Παύλου Ξηροποταμηνοῦ, 28 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Παρθένιος. Τηλ. 23770-23.250, 23770-23.609. Fax 23770-23.355. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.208.
15. ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, ἔτος ἱδρύσεως 1541, Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Τύχων. Τηλ. 23770-23.255, Fax 23770-23.255. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.270.
16. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Γεωργίου, 23 Ἀπριλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀλέξιος. Τηλ. 23770-23.249. Fax 23770-23.631. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.933.
17. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 1310, Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χριστοφόρος. Τηλ. 23770-23.218, 23770-23.669, 23770-23.670. Fax 23770-23.671. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.274.
18. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως ΙΑ΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἀναλήψεως Χριστοῦ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος. (Ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἑδρεύει, ἔν γε τῷ παρόντι, ἐν Καρυαῖς). Τηλ. 23770-23.229. Fax 23770-23.653.
19. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ἔτος ἱδρύσεως ἀρχή Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Παντελεήμονος, 27 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εὐλόγιος. Τηλ. 23770-23.252. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.201.
20. ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως ΙΑ΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Στεφάνου, 27 Δεκεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀγάθων. Τηλ. 23770-23.228. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.278.
Σύνολον Μοναχῶν (καί Δοκίμων) ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν Μοναστηρίοις καί Ἡσυχαστηρίοις, περί τούς 1.800.

ε΄. Ἀθωνιάς Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία.

Αὕτη ἱδρύθη τῷ 1749 ὑπό τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Βατοπεδίου καί ἐν τῇ περιοχῇ αὐτῆς, ὡς «Φροντιστήριον ἑλληνικῶν μαθημάτων, παιδείας τε καί διδασκαλίας παντοδαπῆς, ἔν τε λογικαῖς φιλοσοφικαῖς τε καί θεολογικαῖς ἐπιστήμαις». Τῷ 1753 διωρίσθη ἐν αὐτῇ «διδάσκαλος» ὁ σοφός Εὐγένιος Βούλγαρις, ἐπί τῶν χρόνων τῆς σχολαρχίας τοῦ ὁποίου ἡ Σχολή ἔφθασεν εἰς τήν μεγίστην αὐτῆς ἀκμήν. Τοῦ Εὐγενίου παραιτηθέντος τῷ 1757, ἡ Σχολή παρήκμασεν ἔκτοτε. Μετά τῷ 1813 ἡ Σχολή ἐγκατεστάθη ἐν Καρυαῖς, διακόψασα δέ ἐν τῷ μεταξύ τήν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐπανέλαβεν αὐτήν ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1953-1954 ἐν τῇ ἀθωνικῇ πρωτευούσῃ. Διευθυντής• κ. Δημήτριος Δημάκης. Τηλ. (23770) 23220. Fax. 23341. Τηλ. Οἰκοτροφείου μαθητῶν: (23770) 23220. Τηλ. Σχολικῆς Ἐφορείας:  (23770) 24101.

Ἐπίσκοπος ἐν Ἁγίῳ Ὄρει• ὁ Θεοφιλ. Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος. (22.04.1978). Ταχ. διεύθυνσις• Ἱ. Μονή Μεγ. Λαύρας, Τ.Κ. 630 86 Καρυαί.

στ΄. Ἱερόν Πατριαρχικόν καί Σταυροπηγιακόν Μετόχιον

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς.
Τοῦτο εἶναι Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας. Ταχ. διεύθυνσις• 630 71 Ὁρμύλια Χαλκιδικῆς. Ἡγουμένη• Μοναχή Νικοδήμη. Μοναχαί 113. Δόκιμοι 20. Οἰκονόμος Ἱ. Μετοχίου• Ἱερομόναχος Σεραπίων. Τηλ. 23710-41.278. Fax: 41875.

2. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΠΑΤΜΟΥ

Ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία Πάτμου περιλαμβάνει τάς Νήσους Πάτμον (ἥτις διά Σεπτῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως καί τοῦ Νόμου 1155/81 τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀνεκηρύχθη Ἱερά Νῆσος), Λειψούς, Ἀγαθονήσιον, Λέβιθα, Μαράθιον καί Ἀρκιούς, μετά τῶν πέριξ αὐτῶν νησιδίων καί τελεῖ ὑπό τήν ἄμεσον Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό προνομιακό καθεστώς τῆς μοναδικῆς ἐναπομεινάσης Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου, κατεχυρώθη ἀπ’ αἰώνων ὑπό Αὐτοκρατορικῶν καί Πατριαρχικῶν σιγιλλίων λόγῳ τῆς Ἀποστολικότητος τῆς Νήσου καθώς καί τῆς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς ἰδιότητος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀνατίθεται προνομιακῶς ἡ Ἐξαρχία, ἀπό τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, εἰς τόν ἑκάστοτε Καθηγούμενον Πάτμου, τόν ὁποῖον κατωχύρωσε ἀπ’ αἰώνων μέ μοναδικά προνόμια, λειτουργικά καί διοικητικά. Ἡ ἰδιαιτέρα δέ καί ὑψίστη τιμή εἶναι ὅτι οὗτος διοικεῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τήν Ἐξαρχίαν καί προσαγορεύεται ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Σιγιλλίων ἀντιπρόσωπος, ἐπίτροπος καί μόνιμος Ἔξαρχος τῆς Α.Θ.Π.

Ἕδρα: Ἱερά, Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ
Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου: Ὁ Καθηγούμενος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Ταχ. Διεύθυνσις: Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 855 00 Πάτμος. Τηλέφωνα: Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου: 22470-20800 Τηλεομοιότυπον: 22470-34098. Τηλ. κέντρον: 22470-20800.

Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεῖς:  Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς, Νικόλαος Κουτοῦζος. Ταμίας: Νικόλαος Κουτοῦζος. Λογιστής: Ἰωάννης Σκεμπές. Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
Ἐνοριακοί Ναοί: 10. Ἱεροκῆρυξ: ΠΕ 1, Ἐφημέριοι: ΠΕ 5, ΤΕ 1, ΔΕ 5, ΥΕ 3, Σύνολον 15. Διάκονος: ΤΕ 1. Συντ. Ἱερεῖς 2.

ΕΝΟΡΙΑΙ

Χώρα Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Μεγάλης Παναγίας (Καθεδρικός). Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Πρόχορος Βιολέντης (ΥΕ). Τηλ.: 22470-32994.
Ἱ. Ναός Παναγίας Κοιμητηρίων. Ἐφημέριοι: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός (ΔΕ) Τηλ.: 22470-31647, 22470-31979, Ἱερομόναχος Θωμᾶς Κανιαρός (ΔΕ). Διάκονος: Καισάριος Βασιλείου (ΤΕ).
Ἱ. Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβύτερος Γαλακτίων Κάνδρος (ΔΕ). Τηλ.: 22470-32518, 22470-31348. Πρεσβύτερος Γεώργιος Κάνδρος (ΔΕ).

Σκάλα Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἐφημέριοι: Ἱερομόναχος Σεραφείμ Κοτσάνης (ΠΕ) Τηλ.: 22470-33270, 22470-32994. Πρεσβύτερος Παρθένιος Φέγγαρος (ΥΕ). Τηλ.: 22470-32390.
Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου. Ἐφημέριος: Οἰκονόμος: Γεώργιος Λοῦπος (ΠΕ) Τηλ.: 22470-32881, 22470-32345, Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς (ΠΕ), Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης (ΠΕ) (τελεῖ ἐν ἀποσπάσει εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Βελγίου).

Νετιά Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Ἀποστόλου Θωμᾶ. Πρεσβύτερος Γρηγόριος Σελιανίτης (ΤΕ)
Κάμπος Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)
Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης (ΠΕ). Τηλ.: 22470-33230, Πρεσβύτερος: Μελέτιος Κοτσάνης (ΥΕ). Τηλ.: 22470-31212.

Λειψοί (Τ.Κ. 850 01)

Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Προσωρινός Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Γεώργιος Κάνδρος (ΔΕ). Τηλ.: 22470-33230.

Ἀγαθονήσιον (Τ.Κ. 850 01)

Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου. Ἐφημέριος• Πρεσβύτερος Γεώργιος Φτηνογιάννης (ΔΕ). Τηλ.: 22470-29095.

Ἀρκιοί (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Πνευματική Διακονία

Θεῖον Κήρυγμα: Τόν Θεῖον Λόγον κηρύττουσιν προσοντοῦχοι Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας.
Ἀντιαιρετική διακονία: Ὑπεύθυνος Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης.
Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι: ἐν Σκάλᾳ, Χώρᾳ καί Κάμπῳ.
Ἱερά Ἐξομολόγησις - Πνευματικοί Πατέρες: Ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος, Ἱερομόναχοι Ἠλίας, Πρόχορος, Πολύκαρπος, Ἀντίπας, Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωακείμ Γρύλλης καί Οἰκονόμος Γεώργιος Λοῦπος.
Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας:
Ὑπεύθυνοι: Χώρας: Οἰκονόμος: Γεώργιος Κανιαρός. Σκάλας: Οἰκονόμος: Γεώργιος Λοῦπος. Κάμπου: Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης.
Ὑπεύθυνος Ἐξ. Ἱεραποστολῆς: Οἰκονόμος: Γεώργιος Λοῦπος.
Ἁγιολογία
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου - 8 Μαΐου). Ὁσίου Χριστοδούλου (16 Μαρτίου -21 Ὀκτωβρίου). Ἀποστόλου Θωμᾶ (Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα – 6 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου (7 Ἀπριλίου), Ἁγίου Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου (11 Ἀπριλίου). Ἁγίου Μακαρίου, τοῦ Νοταρᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου (17 Ἀπριλίου), Ὁσιομάρτυρος Παχωμίου τοῦ Ρώσου (7 Μαΐου). Ἁγίου Λεοντίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων (14 Μαΐου). Ἁγίου Φιλίππου τοῦ Διακόνου (11 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Καλογερᾶ (19 Ἰανουαρίου). Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος τοῦ Ἀϊβαζίδου (21 Σεπτεμβρίου). Σύναξις τῶν ἐν Πάτμῳ Ἁγίων (Κυριακή μετά τῶν Ἁγίων Πάντων). Ἁγίου Θεοδώρου Νεομάρτυρος τοῦ Ἁλικαρνασσέως (4 Σεπτεμβρίου). Ὁσίου Χαρίτωνος τοῦ Ὁμολογητοῦ (28 Σεπτεμβρίου). Ἁγίου Νεκταρίου, Πατριάρχου Κων/λεως (11 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Νήφωνος τοῦ Κοινοβιάτου (28 Δεκεμβρίου). Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παρθενίου τοῦ Παρθενιάδη (5 Μαρτίου). Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ (7 Ἀπριλίου). Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ (10 Ἀπριλίου). Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ (22 Ἀπριλίου). Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου (30 Ἀπριλίου). Ἁγίου Δωροθέου Ἀδριανουπόλεως (3 Ἰουνίου). Τῶν ἐν Λειψῷ πέντε Ὁσιομαρτύρων (Α’ Κυριακή μετά την 10ην Ἰουλίου). Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἱερεμίου (23 Ἰουλίου). Ἁγίου Προχόρου τοῦ Διακόνου (28 Ἰουλίου).

Ἐκπαιδευτική Διακονία

Εἰς τό πλαίσιον μερίμνης τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας διά τήν ἐπιμόρφωσιν τῶν νέων τῆς νήσου λειτουργοῦν Σχολαί καλλιτεχνικῆς ἐκφράσεως καί δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως, ἐντεταγμέναι εἰς τό Γενικόν Πολιτιστικόν Πρόγραμμα διά παιδιά καί νέους τοῦ Κέντρου Μ.Ο.Σ. Ὑπεύθυνοι: Ἰωάννης καί Μαρία Βλαχοπούλου. Τηλ. & Fax: 22470-33154, e-mail: jum.vla@gmx.de Συγκεκριμένως λειτουργοῦν:
Μουσική Σχολή ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Κράτους διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΜΣ/75520/30-07-2010, Φ.Ε.Κ. 1284/Β/06-08-2010:
Ἐργαστήριον χοροῦ, Ἐργαστήριον θεάτρου, Ἐργαστήριον ἁγιογραφίας, Ἐργαστήριον παιδικῆς τέχνης, Ἐργαστήριον ζωγραφικῆς, Ἐργαστήριον ψηφιακῆς φωτογραφίας, Ἐργαστήριον κεραμικῆς & χειροτεχνίας, Ἐργαστήριον κοσμήματος & ὑάλου

Κοινωνική Διακονία

Κέντρον Μερίμνης καί Οἰκογενειακῆς Στηρίξεως: Δραστηριοποιεῖται εἰς τήν στήριξιν καί ἐνίσχυσιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας, διά μέσου διαλέξεων, παρουσιάσεων, πολιτιστικῶν δρωμένων καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων. Ὑπεύθυνοι: α) κ. Μαρία Βλαχοπούλου καί β) ὁ Σύλλογος Γυναικῶν «Ἡ Πατινιώτισσα». Τηλ. 22470-33154, e-mail: jum.vla@gmx.de

Φιλανθρωπική Διακονία

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἱ. Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Προεδρεύει ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Ἀντιπρόεδρος: Μαρία Βλαχοπούλου, Γραμματέας: Φωτεινή Λ. Γρύλλη, Ταμίας: Οίκονόμος Γεώργιος Κανιαρός, Μέλη: Γεωργία Σιφουνιοῦ-Γιαμαίου καί Καλλιόπη Ἀνέμη Κάππου.
Ἐνοριακά φιλόπτωχα ταμεῖα 5.

Μοναστική Πολιτεία Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου

Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Ἀνδρῴα)
Ἡ Ἱερά, Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, ἱδρυθεῖσα περί τά τέλη τοῦ ΙΑ´ αἰῶνος ὑπό τοῦ Ὁσίου Πατρός Χριστοδούλου τοῦ Λατρηνοῦ, τῇ δωρεᾷ τῆς νήσου Πάτμου ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Ἀλεξίου Α´ τοῦ Κομνηνοῦ, ἀπέβη διά μέσου τῶν αἰώνων ἕν ἐκ τῶν κυριωτέρων κέντρων τοῦ Μοναχισμοῦ ἐν τῇ Ἀνατολῇ.
Τό ἔτος 1988 ἑωρτάσθη Πανορθόξως, τῇ ἐπισήμῳ συμμετοχῇ τῆς Ἐλληνικῆς Πολιτείας, ἡ ἐπέτειος τῶν ἐννεακοσίων (900) ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος.
Ἕδρα: Πάτμος. Ταχ. Διεύθυνσις: Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 855 00 Πάτμος. Τηλέφωνα: Καθηγουμένου: 22470-20800, 22470-31350. Τηλεομοιότυπον: 22470-34098. Γραμματείας Ἱ. Μονῆς καί τηλ. κέντρον: 22470-20800, Fax: 22470-34098. Λογιστηρίου: 22470-20804, 22470-32555. Θυρωρείου: 22470-20814. Ἐκκλησιαρχείου: 22470-20807. Σκευοφυλακίου: 22470-20808. Βιβλιοθήκης: 22470-20809, 22470-20810, 22470-32095, 22470-31203. Ἐκθέσεως: 22470-20817. Διεύθυνσις Ἠλεκτρονικοῦ Ταχυδρομείου: grammateia@patmosmonastery.gr Διεύθυνσις Ἱστοσελίδος: www.patmosmonastery.gr Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεύς: Βαρθολομαῖος Ἱερομόναχος. Λογιστής: Ἰωάννης Σκεμπές. Ταμίας• Θωμᾶς Ἱερομόναχος. Μοναχοί: 12.

Γεροντική Σύναξις:

Πρόεδρος: Ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Μέλη: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς, Οἰκονόμος Ἱερομ. Σεραφείμ, Ἱερομ. Ἰσίδωρος, Ἱερομ. Βαρθολομαῖος. Γραμματεύς: Ἱερομ. Βαρθολομαῖος. Ἀναπληρωτής Ἁγ. Καθηγουμένου: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Οἰκονόμος Ἱερᾶς Μονῆς: Ἱερομ. Σεραφείμ.

Βιβλιοθήκη

Ἡ περίπυστος Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς, ἥτις περιλαμβάνει 1.100 περίπου χειρογράφους κώδικας (ἐξ ὧν 300 περίπου ἐπί περγαμηνῆς), 15.000 περίπου ἔγγραφα καί περί τά 15.000 ἔντυπα βιβλία. Ἀπό τοῦ ἔτους 1972 στεγάζεται εἰς νέους ἐπί τοῦτο διαμορφωθέντας χώρους καί ἐξοπλισθέντας μέ νέας βιβλιοθήκας καί σύστημα εὐκρασίας (air-condition) διά τήν ἐξασφάλισιν καταλλήλου διά τό ἀρχειακόν ὑλικόν σταθερᾶς θερμοκρασίας καί ὑγρασίας. Ἡ κατά τά τελευταῖα ἔτη ὑποδειγματική ὀργάνωσις τῆς Βιβλιοθήκης καί ἡ πρός τό ἀνά τόν κόσμον ἐπιστημονικόν κοινόν παροχή ἐκσυγχρονισμένων ὑπηρεσιῶν κατέστησαν αὐτήν λίκνον ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καί τροφόν πολυαρίθμων δημοσιευμάτων.
Εἰς τά πλαίσια λειτουργίας τῆς Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνονται ἐκδόσεις ἐπιστημονικῶν ἔργων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἄλλων Ἐπιστημόνων, ἐν συνεργασία καί μέ τό Ἐθνικόν Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, αἵτινες ἀναφέρονται εἰς τήν ἱστορίαν καί εἰς τό ἐν γένει ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Βιβλιοφύλακες: Ἐκκλησιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος, Οἰκονόμος Σεραφείμ Ἱερομόναχος καί Πολύκαρπος Ἱερομόναχος. Τηλ.: 22470-20809, 22470-20810, 22470-31203, 22470-32095,  e-mail: patmos.library@gmail.com Γραμματεύς Βιβλιοθήκης καί Ὑπεύθυνος Φωτογραφικοῦ Ἐργαστηρίου: Ἰωάννης Μελιανός.

Τομεύς συντηρήσεως

1. Ἐργαστήριον συντηρήσεως Χειρογράφων. Ὑπεύθυνοι: Οἰκονόμος Σεραφείμ Ἱερομόναχος, Ἰωάννης Μελιανός. Τηλ.: 22470-20811.
2. Ἐργαστήριον συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως Ἱερῶν Εἰκόνων. Ὑπεύθυνοι: Ἐκκλησιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος, Πρεσβύτερος Γρηγόριος Σελιανίτης. Συντηρητής: Ἰωάννης Σωτηρίου. Τηλ.: 22470-20812, e-mail: iconsofpatmos@ yahoo.gr
3. Ἐπισκευαί καί ἀνακαινίσεις κτηρίων. Ὑπεύθυνοι: ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος, Ἐκκλησιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος.

Πολιτιστική Διακονία

α) Μέγα Σκευοφυλάκιον: Εἶναι ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Μουσείων τοῦ Αἰγαίου καί αἱ συλλογαί αὐτοῦ ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων παγκοσμίως. Εἰς τάς δύο πτέρυγάς του ἐκτίθενται μερικά ἐκ τῶν σημαντικωτέρων δειγμάτων τῆς βυζαντινῆς καί τῆς μεταβυζαντινῆς τέχνης, χειρόγραφα καί ἔντυπα, εἰκόναι, ἐκκλησιαστικά ἀργυρᾶ καί ἄμφια, ξυλόγλυπτα καί κοσμήματα, κλασσικαί καί παλαιοχριστιανικαί ἀρχαιότητες, καθώς καί ἀντιπροσωπευτικά δείγματα ἐκ τῶν μεγάλων συλλογῶν ὀθωμανικῶν καί σλαυικῶν ἐγγράφων καί ἔργων τέχνης. Σκευοφύλαξ: Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Κουτσανέλλος. Βοηθός Σκευοφύλακος: Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς. Ὑπεύθυνος Ἀσφαλείας: Ἰωάννης Σωτηρίου. Τηλ.: 22470-20808.
β) Κέντρον Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ καί Πληροφορήσεως: Ἱδρύθη τό ἔτος 2006 πλησίον τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Φωκᾶ λιμένος Σκάλας. Εἰς τό Κέντρον τοῦτο προβάλλεται ἡ Ἱστορία, ἡ Ἱερότης τῆς Ἀποστολοβαδίστου Ἱερᾶς Νήσου, ἡ προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ Ὀρθόδοξος Πολιτισμός καί ἡ Πολιτιστική Κληρονομιά τῆς Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου. Γραμματεύς: Ἀναστασία Γρύλλη. Τηλ.: 22470-33316 καί Fax: 22470-33317, e-mail: kopp@patmosmonastery.gr

Γυναικεῖαι Ἱεραί Μοναί τῆς Πάτμου

1. Ἱερά Μονή Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἱδρύθη κατά τόν 16ον αἰ. Προεστῶσα: Συγκλητική Μοναχή. Μον. 2. Τηλ.: 22470-31030.
2. Ἱερά Μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς: Ἱδρύθη τό ἔτος 1606 ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Θεολόγου Παρθενίου Παγκώστα (†1629). Ἡγουμένη: Ἀγαθαγγέλη Μοναχή. Διαχειριστική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου κ. Κύριλλος. Ταμίας: Ἱερομόναχος Σεραφείμ, Οἰκονόμος Ἱ. Μονῆς. Μέλος: Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος. Ἡγουμένη: Ἀγαθαγγέλη Μοναχή. Μέλος: Θεοπίστη Μοναχή. Μοναχαί 3. Τηλ.: 22470-31256,  22470-32056 Τηλεομοιότυπον: 22470-33233.
Ἐξάρτημα: Ἱ. Ἡσυχαστήριον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λειβαδίου τῶν Καλογήρων (16ος αἰ.). Ἀνεκαινίσθη τό 1883 ὐπό τῶν Πατμίων ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Θεολόγου Μητροπολίτου Πηλουσίου Ἀμφιλοχίου Κάππου (†1905) καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἱερομονάχου Νικοδήμου Κάππου (†1895), οἵτινες καί ἐγκατεβίωσαν ἐκεῖ μετά μικράς συνοδείας Μοναχῶν. 
3. Ἱερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Ἱδρύθη τό ἔτος 1937 ὑπό τοῦ τότε Καθηγουμένου τῆς Μεγάλης Μονῆς τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ (†1970). Ἡγουμένη: Μοναχή Χριστονύμφη. Μοναχαί 45. Τηλ.: 22470-31276, 31336, Τηλεομοιότυπον: 22470-34125. Πνευματικός, Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Ἠλίας.

Ἐξαρτήματα:

Ἱερόν Κάθισμα τοῦ Χριστοῦ τῆς Ἀργυρῆς (18ος αἰ.) Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος ἐν Κουβαρίω, ἱδρύθηκε τό ἔτος 1940 ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου τῆς Μεγάλης Μονῆς τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ. Τηλ. 22470-32062.
Μετόχια:
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ρόδῳ. Ἀποστόλου Φιλίππου ἐν Κῷ.

Ἡ Ἱερά Ἀποκάλυψις

Οὕτως ἀποκαλεῖται τό Σπήλαιον, ἐν τῷ ὁποίῳ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὡραματίσθη καί ἔγραψε τό προφητικόν αὐτοῦ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως (95 μ.Χ.). Ἐπί τῷ Ἰωβηλαίῳ τῶν 1900 ἐτῶν (95 μ.Χ. - 1995) ἐπραγματοποιήθησαν Πανορθόδοξοι ἐπίσημοι ἐκδηλώσεις ἀπό 22ας ἕως 26ης Σεπτεμβρίου 1995 παρόντων Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί Ἀρχηγῶν τῶν κατ’ Ἀνατολάς Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, προεξαρχούσης τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.Τηλ.: 22470-31234. Προϊστάμενος: Ἱερομ. Ἰσίδωρος. Ἐπιστάτης: Νικόλαος Κοτσάνης. Ὑπεύθυνος Ἐκθέσεως: Θεολόγος Γρύλλης.

Ἐξαρτήματα τῆς Ἱ. Μονῆς

Ἱερά Ἡσυχαστήρια (Κελλιά): Ἁγίων Ἀναργύρων Κήπων (11ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λειψῶν (ἄνω) (16ος αἰών). Ὑπεύθυνος: κ. Νικηφόρος Κλάψης. Ἁγίας Παρασκευῆς Κάβου (17ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος. Παναγίας τῆς Κουμάνας, ἱδρυθέν κατά τόν 18ον αἰῶνα ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ (†1805). Προεστῶσα: Φιλοθέη Μοναχή Τηλ. 22470-31489. Ἁγίων Πάντων Ἀπολλώ, ἱδρυθέν τό 1820 ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Ἀπολλώ (†1859). Ἐπιστάτης: Ἱερομ. Πολύκαρπος Γρύλλης. Παναγίας Παντανάσσης Ἀρκιῶν. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ἐν Λειψῷ. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος, Κτήτωρ: Ἱερομόναχος Νικηφόρος. Ἁγίου Νεκταρίου Λουκακίων, ἱδρυθέν τό 1989 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Προηγουμένου Ἀρχιμ. Παύλου Νικηταρᾶ (†1999) καί τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἱερομ. Ἀντίπα. Τηλ. 22470-32833. Ἁγίας Εἰρήνης Σκάλας. Προεστῶσα: Ἀγαθαγγέλη Μοναχή. Τηλ. 22470-31358. Κτήτωρ: Ἁγαθάγγελος Ἱερομ. (†1985)
Ἱερά Καθίσματα: Ἱερόν Κάθισμα Ἀσωμάτων (12ος αἰών). Ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Ἠλίας. Τηλ. 22470-32062. Ἱερόν Κάθισμα Ἁγίου Παντελεήμονος Χιλιομοδίου (16ος αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος. Ἱερόν Κάθισμα Ὁσίου Χριστοδούλου Ἁλυκῶν (17ος αἰών). Ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Πρόχορος. Τηλ. 22470-32994. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Χάρου Λειψῶν (17ος αἰών). Ἐπίτροποι: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος κ. Κύριλλος, Οἰκονόμος Ἱερομ. Σεραφείμ Κοτσάνης, Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς καί κ. Θεολόγος Γρύλλης. Ἱερόν Κάθισμα Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Αὐλακιοῦ (17ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος, Μοναχός Νικόδημος. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Μανδαλάκη (17ος αἰών). Ὑπεύθυνη: κ. Γρηγορία Γιάνναρου. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Κύκκου (17ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: Ἱερομ. Βαρθολομαῖος. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Γραβᾶ ἱδρυθέν κατά τόν 18ον αἰῶνα ὑπό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Νισυρίου (†1812). Ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος. Τηλ. 22470-31388. Ἱερόν Κάθισμα Προφήτου Ἠλιού (18ος αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος. Ἱερόν Κάθισμα Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λειψῶν (κάτω) (18ος αἰών). Ὑπεύθυνος: κ. Νικηφόρος Κλάψης. Ἱερόν Κάθισμα Μεταμορφώσεως & Ἄξιον Ἐστίν Καλαμωτῆς. (20ός αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος.
Μοναστηριακοί Ναοί: Παναγία ἡ Διασώζουσα Χώρας, Προϊστάμενος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς τηλ. 22470-31585, 22470-31350. Ἅγιος Φωκᾶς Σκάλας. Προϊστάμενος: Ἱερομ. Σεραφείμ. Ἅγιος Βασίλειος Χώρας. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός. Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἀπορθιανῶν Χώρας. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός.  Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Σκάλας (Βαπτιστήριον). Ὑπεύθυνη: κ. Ἀναστασία Γρύλλη. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος Χώρας. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός. Ἅγιος Γεώργιος τῆς Λόζας Χώρας. Ὑπεύθυνος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Ἅγιος Νικόλαος ὁ Κουδουνᾶς. Ἀνακαινιστής καί ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Ζαχαρίας Μπίλιαρης. Ἅγιος Δημήτριος Χώρας καί δεκάδες ἕτεροι. Ὑπεύθυνος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς.
Ἱερά Μετόχια: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Παρθένι Λέρου (11ος αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος. Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καλύμνῳ (11ος αἰών). Ἐπίτροπος Πρεσβύτερος Ἰγνάτιος Ἀπορέλλης. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ἀπτέροις Κρήτης (12ος αἰών). Ἐπίτροπος: κ. Κων/νος Θ. Στεφανάκης. Τῆς τοῦ Κυρίου Μεταμορφώσεως (Φωτοδότου) ἐν Νάξῳ (12ος αἰών). Ἐπίτροπος κ. Γεώργιος Μαστορόπουλος.Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Χώρᾳ Ἀμοργοῦ (16ος αἰών). Ἐπίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Συνοδινός. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ἡραίῳ Σάμου (16ος αἰών). Ὑπεύθυνος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Θήρᾳ (17ος αἰών). Ἐπίτροποι Ἀρχιμ. Ματθαῖος Μπαρούσης καί Σπυρίδων Φουστέρης. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Σιδεριανοῦ) ἐν Μήλῳ (17ος αἰών). Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Σαρακηνός. Ἁγίου Γεωργίου ἐν Πεντέλῃ Ἀθηνῶν (20ος αἰών). Ἐπιστάτης: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἐλευθέριος Χρυσοχόος.

Πατμιάς Ἐκκλησιαστική Σχολή

Αὕτη ἱδρυθεῖσα κατά τό ἔτος 1713 ὑπό τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Καλογερᾶ, τοῦ Διδασκάλου, στεγάζεται εἰς ἰδιόκτητα κτήρια, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀνεγερθέντα μερίμνῃ καί δαπάνῃ τῆς Ἱ. Μονῆς καί τῶν ὁμογενῶν Πατμίων τῆς Ἀμερικῆς καί λειτουργεῖ ὡς Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον καί Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον. Τηλ. 22470-31278, Fax: 22470-32777. E-mail: mail@ekkl-lykio-patmou.dod.sch.gr
Ἐφορεία τῆς Σχολῆς καί Ἐφορεία Περιφερειακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας. Πρόεδρος: Ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Γραμματεύς-Εἰσηγητής: Ἰωάννης Ζαρκαδούλας, Σχολάρχης. Σχολάρχης: Ἰωάννης Ζαρκαδούλας, Καθηγητής Γαλλικῆς Φιλολογίας. Καθηγηταί (μόνιμοι): Ἱερομόναχος Ἀντίπας Νικηταρᾶς, Θεολόγος, Εὐστάθιος Κόττορος, Θεολόγος, Παντελεήμων Μανουσέλης, Καθηγητής Φυσικῆς.

3. Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ἐν Χαλκιδικῇ.

Αὕτη ἱδρύθη τό ἔτος 888 ὑπό τῆς Αὐγούστης Θεοφανοῦς, ἐπί Πατριαρχίας Φωτίου τοῦ Μεγάλου. Τό ἔτος 1522 ὁ Ἱερομόναχος Θεωνᾶς μετά τῆς συνοδείας του ἐπανίδρυσε τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην καί κατεστάθη Ἡγούμενος αὐτῆς, προαχθείς ἀργότερον εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης, ὅπου εἶχεν ὁσιακόν τέλος, ἡ δέ Ἐκκλησία κατέταξεν αὐτόν μετά τῶν Ἁγίων. Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ φυλάσσονται ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ὁλόσωμον τό Ἱερόν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Θεωνᾶ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς καί Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Τίμιον Ξύλον, δωρηθέν ὑπό τῆς Αὐγούστης Θεοφανοῦς καί πλεῖστα ἄλλα Ἱερά Λείψανα.
Διοίκησις: Ἡ Ἱερά Μονή ἀνήκει πνευματικῶς καί διοικητικῶς εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, διεπομένη ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 249/1969 καί ὑπό ἰδίου Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ.
Ἡγούμενος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος (03.11.1985). Μοναχοί 10. Διοικητικόν Συμβούλιον• Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος. Μέλη• Ἀρχιμανδρῖται Ἀπόστολος Ἁγιαναστασίτης-Kόκκινος καί Γερμανός Γαλάνης, Ἐλλογιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνος Ζεγκίνης καί Ἀλέξανδρος Μπαϊκάμης καί Ἐντιμ. Κωνσταντῖνος Χαΐτογλου.
Ταχ. διεύθυνσις• Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας, 570 06 Βασιλικά Χαλκιδικῆς.
Τηλ. Ἡγουμένου• 23960-22550, κινητόν 6944-348845. Τηλ. Ἱερᾶς Μονῆς 23960-22.440, 22.661. 22.663. Fax 23960-22.661. E-mail: agia.anastasia@gmail.com
Τεχνική Ὑπηρεσία Ἱερᾶς Μονῆς• Διευθυντής• Ἀθανάσιος Βαλαβάνης, πολιτικός μηχανικός, Παρασκευή Κούρτη, ἀρχιτέκτων μηχανικός, ἀναστηλώτρια μνημείων, κ. Γεώργιος Διαμαντῆς, ἀρχιτέκτων Μηχανικός.
Εἰδικοί σύμβουλοι:
α) Ἐπί τοῦ ἀναστηλωτικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: Γεώργιος Πενέλης, Καθηγητής Α.Π.Θ., καί Καλλιόπη Θεοχαρίδου, ἀναστηλώτρια μνημείων.
β) Ἐπί τῆς ἀναπλάσεως καί ἀξιοποιήσεως τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τοῦ ἀγροδασοκτήματος εἰς τήν Χερσόνησον τῆς Κασσάνδρας: Ἑλληνικά Δάση Ο.Ε. κ.κ. Γεώργιος Λάγκας καί Δημήτριος Βικελούδας, Δασολόγοι.
Εἰδικοί σύμβουλοι: κ. Θεοφάνης Παυλίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., κ. Γεώργιος Νάστης, Πολιτικός Μηχανικός καί κ. Γεώργιος Περαντώνης καί Γεώργιος Θυμιάτης, Δρ. Γεωλόγοι.
Ἐφημέριοι Καθολικοῦ: Ἀρχιμ. τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἀπόστολος Ἁγιαναστασίτης,  Ἀρχιμ. Γερμανός Γαλάνης, Σύγκελλος Χρυσόγονος Ἁγιαναστασίτης, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Παπαπέτρου (ὑπεύθυνος τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τοῦ Καθίσματος αὐτῆς).
Χοράρχης• κ. Εὐάγγελος Νανᾶκος,  Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Λαμπαδάριος• κ. Χρῆστος Ἀγγελῆς, Ἄρχων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς• κ. Γεώργιος Κουκουτσίδης, ἐπί τιμῇ Δικηγόρος, τέως Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Καθίσματα Ἱερᾶς Μονῆς•
1.– Ἁγίας Τριάδος, Παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ Ἱερᾶς Μονῆς (ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Παπαπέτρου). 2.– Ἁγίου Στεφάνου (ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς). 3.– Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (ὅπου κατά τήν παράδοσιν τό ἔτος 888 ἡ Ἁγία Θεοφανώ εὑρίσκει μοναχούς καί κτίζει τό πρῶτον μοναστῆρι), 4.– Προφήτου Ἠλιού. 5.– Ἁγίου Γεωργίου 6.– Ἁγίου Θεωνᾶ (Ἁγίασμα καί Κάθισμα). 7.– Κηρύκου καί Ἰουλίττης. 8. – Ἁγίου Δημητρίου. (Στά ὑπό στοιχεῖα 4,5,6,7,8 καθίσματα, ὑπεύθυνος Ἀρχιμ. Γερμανός Γαλάνης). 9.– Παναγίας Φανερωμένης Ν. Σκιώνης Χαλκιδικῆς, ἀνήκει εἰς τήν κατά Χάλκην Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν. 10.– Ἁγίας Ἀναστασίας τοῦ Βουνοῦ, Ν. Σκιώνης Χαλκιδικῆς (ὑπεύθυνος τῶν ὑπό στοιχεῖα 9,10, Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Ἁγιαναστασίτης, τηλ. κιν. 6944-882567).

4. Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἱδρύθη περί τό ἔτος 1350 ὑπό τῶν ἀδελφῶν Δωροθέου καί Μάρκου Βλατ(τ)έων ἤ Βλατάδων, μαθητῶν καί φίλων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ὡς κτητόρισσα τῆς Μονῆς φέρεται ἡ αὐτοκράτειρα Ἄννα Παλαιολογίνα, ἡ ὁποία εἶχεν ἐγκατασταθεῖ εἰς τήν Θεσσαλονίκην τό 1351 καί ἔμεινεν εἰς αὐτήν μονίμως ὡς κυβερνῆτις μέχρι τοῦ θανάτου της. Τό βασιλικόν Χρυσόβουλλον πρέπει νά ἐξεδόθη τό 1354 ἐπ’ ὀνόματι τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ καί τῆς αὐτοκρατείρας Ἄννης Παλαιολογίνας. Τό πατριαρχικόν Σιγίλλιον ἐξεδόθη ὀλίγον ἀργότερον ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νείλου. Μερικά παλαιά ὑπολείμματα ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, τά ὁποῖα φυλάσσονται εἰς τό μουσεῖον τῆς Μονῆς καί ἄλλα τά ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς τήν αὐλήν της, μαρτυροῦν ὅτι ὁ χῶρος τῆς Μονῆς ἦτο τόπος λατρείας πρό τῆς ἱδρύσεώς της ἀπό τούς ἀδελφούς Βλατάδες. Κατά τήν ἀδιάκοπον προφορικήν παράδοσιν εἰς τήν περιοχήν πέριξ τῆς Μονῆς, εἰς τόν χῶρον τῆς Μονῆς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκήρυξε πρός τούς Θεσσαλονικεῖς κατά τήν δευτέραν περιοδείαν του (51 μ.Χ.).
Πανηγύρεις• 6 Αὐγούστου (Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος) καί 29 Ἰουνίου (Ἀποστόλου Παύλου).
Ἡγούμενος• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος Ψυχλούδης, Δρ.Θ. (02.02.2014).
Σύνολον ἐγγεγραμμένων Μοναχῶν 9.
– Διαχειριστική Ἐπιτροπή•∙ Πρόεδρος: ὁ Ἡγούμενος. Μέλη:∙Ἐλλογ. κ. Μιλτιάδης Βάντσος, κα Ἀσπασία Χασιώτου-Δεμιρτζόγλου, Ἐντιμ. κ.κ. Χρυσοβαλάντης Παπαγεωργίου, Ἀθανάσιος Σαββάκης.
Ταχ. διεύθυνσις• Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Βλατάδων, Ἑπταπυργίου 64, 54634 Θεσσαλονίκη. Τηλ. Ἡγουμενείου-Γραμματείας• 2310-209.913, 246.357, Fax 2310-246.349. Ξενῶνος φοιτητῶν 2310-247.492. E-mail: vlatadon_monastery@ yahoo.com
Μετοχιακοί ναοί ἐξαρτώμενοι ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς• α) Ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρφανῶν. Ἐπίτροποι· κ. Αἰκατερίνη Σύλλη καί ὁμάς Κυριῶν. Τηλ. 2310-202.978 β) Παναγίας Λαγουδιανῆς (Λαοδηγητρίας). Ἡ χρῆσις τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἔχει παραχωρηθῇ διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας τῆς ὁμωνύμου ἐνορίας· τηλ. 2310-210.159. γ) Ἁγίου Γεωργίου (Μπασίς). δ) Ἀποστόλου Ἀνδρέου (Μπασίς). Ἐπίτροποι· Κωνσταντῖνος Γκράτσιος, μηχανικός, Κωνσταντῖνος Ἀνδρεάδης, μηχανικός, τηλ. 2310-474.365.
– Ἐφημέριοι Καθολικοῦ καὶ Μετοχιακῶν ναῶν•∙ Ἀρχιμ. τοῦ οἰκ. θρόνου κ. Κωνσταντῖνος Μανιῶτης, θεολόγος. Ἀρχιμ. τοῦ οἰκ. θρόνου κ. Δωρόθεος Χαρτοματζίδης, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Γκνάτιβ, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Πέτρος Κονόνιουκ, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, διδάκτωρ θεολογίας. Ἱεροδ. κ. Παντελεήμων Τσαβλίδης, φοιτητὴς θεολογίας.
– Λοιποί κληρικοί ἐγκαταβιοῦντες ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ· ἱεροδ. κ. Pawel Tokajuk. Ἱεροδ. κ. Piotr Davwidziuk. Ἱεροδ. κ. Ἀθανάσιος (Benkamin Josef) Buk.
– Ἱεροψάλται· α) Καθολικοῦ· Πρωτοψάλτης· Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Πάρης, ἀναπλ. καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Β΄ ἀριστερός· κ. Συμεών  Κανάκης· καθημερινῶς τό ἀναλόγιο ἐξυπηρετεῖται ἀπό τόν Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, Δρ. Θ., καί τόν κ. Χρυσόστομον Βλέτση, φοιτητήν Μουσικολογίας. β) Ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρφανῶν· Α΄ δεξιός· κ. Ἀντώνιος Βλέτσης, φιλόλογος. Β΄ ἀριστερός· κ. Γρηγόριος Βλέτσης, ἀπόφοιτος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμ. Θεσσαλονίκης. γ) Ἀποστόλου Ἀνδρέου· Α΄ δεξιός· κ. Εὐάγγελος Κριτσίμης, συνταξιοῦχος. Β΄ ἀριστερός· κ. Γεώργιος Εὐαγγέλου, ἰδιωτικός ὑπάλληλος.
– Γραμματεία· Πρωτοπρ.κ. Γεώργιος Γκνάτιβ, θεολόγος. Πρωτοπρ.κ. Πέτρος Κονόνιουκ, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, διδάκτωρ θεολογίας.
– Λογιστής· κ. Χρῆστος Ντάγκας.
– Οἰκονόμος· Πρωτοπρ. κ. Πέτρος Κονόνιουκ, θεολόγος.
– Ἀρχεῖον· οἱ τῆς Γραμματείας.
– Σκευοφυλάκιον· Πρωτοπρ. κ. Πέτρος Κονόνιουκ, Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, Δρ.Θ.
– Νομικός σύμβουλος· ὁ δικηγόρος κ. Γεώργιος Τζαρίδης, Ἄρχων Ἔκδικος.
– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ λειτουργοῦν· α) Τό Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν· Διευθυντής          κ. Συμεών Πασχαλίδης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.. β) Ξενών ἐρευνητῶν καὶ φοιτητῶν Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., μεταπτυχιακῶν καί προπτυχιακῶν, ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὑπεύθυνος· Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, Δρ. Θ., καί κ. Ῥωμανός Rudko, ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. γ) Σκευοφυλάκιον-Μουσεῖον. δ) Βιβλιοπωλεῖον.
Ἀπό εἰκοσιπενταετίας καὶ πλέον, κατ᾿ ἔτος, διοργανώνεται ὑπό τῆς Μονῆς ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί τοῦ Π.Ι.Π.Μ., διεθνές ἐπιστημονικόν συμπόσιον μέ γενικόν θέμα «Ὀρθοδοξία καί Οἰκουμένη». Τό εἰδικὸν θέμα κατ᾿ ἔτος διαφέρει. Πρόεδρος· ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Δρ.Θ.

5. ῾Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας.

Ἡ Ἱερά αὕτη Μονή ὑπήχθη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τό ἔτος 1965. Ταχ. Διεύθυνσις• Patriarchal Stavropegic Monastery of St. John the Baptist, The Old Rectory, Rectory Road, Tolleshunt Knights, by Maldon, Essex CM 9 8EZ, England. Τηλ. +44. (0) 1621-816.471. Fax: +44. (0) 1621-810.079.
Πανηγύρεις• 24 Ἰουνίου (Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου) καί 24 Σεπτεμβρίου (Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου).
Κτήτωρ καί Προηγούμενος: † ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος.
Ἡγούμενος• Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος. Μοναχοί καί Μοναχαί 30.

6. ῾Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀλαμπάμᾳ Η.Π.Α.

Ταχ. διεύθυνσις• Malbis Plantation, Darpline Alabama, U.S.A.

7. Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Η.Π.Α.

Ἡ Ἱερά αὕτη Μονή ὑπήχθη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τό ἔτος 1998.
Διοίκησις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: Αὕτη διοικεῖται ὑπό τοῦ Ἡγουμένου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας κ. Ἱεροθέου, διορισθέντος ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Τό Νομικόν Πρόσωπον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Πρόεδρον, τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον καί τόν κ. Νικήταν Θεολογίτην. 
Διοικητικόν Προσωπικόν Ἱερᾶς Μονῆς: Πρός ἀνταπόκρισιν τῶν αἰτημάτων τῶν προσκυνητῶν, ἀποφάσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, διορίζεται ἑπταμελής Ἐπιτροπή, ὑπό τοῦ Ἡγουμένου.   
Οἰκονόμος: Ἱερομόναχος π. Μελέτιος Μπουγᾶς
Διευθυντής Γραφείου: Ἰωάννης Κωτσαρίδης 
Φιλανθρωπική Διακονία : Ἐθελόντριαι κυρίαι τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ἀποτελοῦν τήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα.
Ἐπιτροπή Ἑλληνικῆς  Παιδείας & Πολιτισμοῦ: Πρόεδρος: ὁ Καθηγούμενος, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος. Μέλη: Δρ. Ἰωάννης Ἀγγελίδης, Δρ. Σπυρίδων Κατσιφῆς, Διάκονος Εὐγένιος Καλαφάτης, κ. Ἀνθούλα Ζουμπᾶ. Γραμματεύς: κ. Ἰωάννης Κωτσαρίδης.
Ταχυδρομική διεύθυνσις:  Sacred Patriarchal and Stavropegial. Orthodox Monastery of St. Irene Chrysovalantou, 36-04 23rd Avenue, Astoria, NY 11105-1916. Τηλ. +1-718-626-6225  Φάξ: +1-718-626-7669 Web site: www.StIrene.org E Mail stirene@stirene.org
Πανηγύρεις:  28η  Ἰουλίου τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου προστάτιδος τῆς Ἱ. Μονῆς. 30ή  Νοεμβρίου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ προστάτου καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 28η Ὀκτωβρίου τῆς Παναγίας Ἐλευθερωτρίας. 27η Αὐγούστου τοῦ Ἁγίου Φανουρίου. 10η Νοεμβρίου τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. 
1. Καθολικόν Ἱ. Μονῆς. Ἱερόν Προσκύνημα Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου. Ταχ. διεύθυνσις: 36-07 23rd Avenue Astoria, NY 11105. Τηλ. (718) 626-6225. Fax: (718) 626-7669. Ἡγούμενος: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος. Διάκονος: Εὐγένιος Καλαφάτης
2) Παρεκκλήσιον Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας, Mother of God the Liberator Monastery. Ταχ. διεύθυνσις:  42-11 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105-1433 (718) 932-9292. 
Ἱερά Μετόχια
3) Ἁγίου Νεκταρίου, St. Nectarios Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 340 67th Street Brooklyn, NY 11220-5301, τηλ. (718) 748-7667. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Ἀπόστολος Μανωλούδης.
4) Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίας Μαρίνης, St. Nicholas and St. Marina Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 1822 65th Street Brooklyn, NY 11204-1901,  τηλ. (718) 232-7358. Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Μελέτιος Μπουγᾶς.
5) Ἁγίων Ἀναργύρων, Ταξιάρχου & Γερασίμου, SS. Anargyroi, Taxiarchis & Gerasimos Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 762 Main Street Greenport, NY 11944, τηλ. (631) 477-1801. Ἐφημέριος: Πρωτοπρ. Γεράσιμος Μπάλας.
6) Ἁγίων Ἀθανασίου καί Ἰωάννου. Sts. Athanasios and John. Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 4200 N. Keeler Avenue Chicago, IL 60641-2298, τηλ. (773) 283-1997. Ἐφημέριος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωστόπουλος.
7) Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Holy Ascension Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 1440 N. Laura Street, Clearwater, FL 33755-5221, τηλ. (727) 469-8826, Fax (727) 469-8816.

ΣΧΟΛΕΙΑ

Ὑπό τήν εὐθύνην τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς λειτουργοῦν τά κάτωθι Ἑλληνικά Σχολεῖα:
1. Νηπιαγωγεῖον - Προνηπιαγωγεῖον. Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. Διεθύντρια: κ. Eἰρήνη Σιδεράκη.
2. Ἑλληνικόν Ἀπογευματινόν Σχολεῖον. Δευτέρα - Παρασκευή 2:00 - 5:00 μ.μ. Διευθυντής: Διάκονος Εὐγένιος Καλαφάτης.
3. Ἑλληνικόν Σχολεῖον Σαββάτου. Ἕκαστον Σάββατον: 9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.
4. Σχολεῖον Ἁγίου Νεκταρίου. Ἕκαστον Σάββατον: 10:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. Διευθυντής: Πρωτοπρ. Ἀπόστολος Μανωλούδης.